Regulamin

PDF

Regulamin Serwisu Wandoo Finance

 

§ 1  Postanowienia ogólne

 

1.      Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 123 ze zm.), dalej jako: „Regulamin”.

2.     Regulamin wydany został przez Wandoo Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000629774, REGON 365046670, NIP 5252670955, dalej jako: „Wandoo Finance” oraz „Usługodawca”.

3.     Regulamin określa, w szczególności:

 1. rodzaj i zakres usług („dalej jako: „Usługi”) świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym: wwww.wandoo.pl i stanowiącego własność Usługodawcy (dalej jako: „Serwis”);
 2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym: (i) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, oraz (ii) zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.

4.     Niniejszy Regulamin udostępniany jest na stronach Serwisu nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, zapisanie oraz wydruk. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia.

5.     Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

6.     Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.

7.     W razie braku zgody Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.

8.     Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych www.wandoo.pl oraz usług świadczonych przez Wandoo Finance, w zakresie, w którym korzystanie z tych stron internetowych lub usług jest uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Wandoo Finance i/lub partnerami Serwisu a Użytkownikiem, w szczególności postanowieniami Umowy Pożyczki.

 

§ 2  Rodzaj i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu 

 

Za pośrednictwem Serwisu, Wandoo Finance świadczy na rzecz Użytkowników usługi polegające na utworzeniu, utrzymywaniu oraz obsłudze Profilu Klienta, za pośrednictwem którego Użytkownik może:

 1. składać wnioski o zawarcie umowy pożyczki, będącą umową o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1083 ze zm.), dalej jako: „Umowa pożyczki”;
 2. zawierać Umowy pożyczki,
 3. wprowadzać oraz dokonywać aktualizacji swoich danych osobowych,
 4. utrzymywać bieżący kontakt z Wandoo Finance, w tym instytucjami pożyczkowymi, z którymi Użytkownik zawarł Umowę pożyczki;
 5. kontrolować stan swojego zadłużenia wynikającego z Umowy pożyczki zawartej za pośrednictwem Serwisu,
 6. otrzymywać oferty dotyczące produktów kredytowych dostępnych za pośrednictwem Serwisu. 

 

§3 Warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu

 

1.      Przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych przez Serwis Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2.     Dostęp do Serwisu jest nieograniczony dla wszystkich Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3.     Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

a.      posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,

b.     posiadanie dostępu do sieci Internet,

c.      włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript,

d.     przy aktywności w Serwisie za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga się posiadania przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

4.     Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

5.     W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym instalowane są pliki cookie, stosownie do treści Polityki Plików Cookies.

6.     Wandoo Finance dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów oraz innych urządzeń, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

7.     Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego www.wandoo.pl, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.

 

§ 4  Rejestracja w Serwisie – utworzenie Profilu Klienta

 

1.      W celu korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest dokonanie przez Użytkownika rejestracji w Serwisie skutkującej jednocześnie utworzeniem dla Użytkownika jego Profilu Klienta.

2.     Utworzenie Profilu Klienta następuje jednocześnie ze złożeniem przez Użytkownika wniosku o pierwszą pożyczkę (tj. wniosku o zawarcie pierwszej Umowy pożyczki).

3.     Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powyżej, składany jest przez Użytkownika za pośrednictwem formularza udostępnianego na stronie www.wandoo.pl („Formularz”). Wypełnienie Formularza oraz kliknięcie przycisku „Złóż wniosek” skutkuje jednocześnie dokonaniem rejestracji w Serwisie.

4.     Dostęp do Profilu Klienta możliwy jest za pomocą loginu i hasła Użytkownika.

5.     Ze względów bezpieczeństwa, hasło Użytkownika powinno składać się co najmniej z 8 znaków, uwzględniających wielką i małą literę, cyfrę lub znak specjalny. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania ustalonego przez siebie hasła w poufności oraz nieudostępniania hasła osobom trzecim.

6.     Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 

§ 5  Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1.      Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Usług dostępnych w Serwisie. Rozpoczęciem korzystania z Usług jest utworzenie Profilu Klienta. Dla przeglądania zawartości stron Serwisu oraz korzystania z ich funkcjonalności niewymagających rejestracji lub logowania, rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę Serwisu.

2.     Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron.

3.     Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług droga elektroniczną poprzez usunięcie swojego Profilu Klienta. Usunięcie Profilu Klienta jest możliwe wyłącznie, gdy Użytkownik nie posiada aktywnych zobowiązań zaciągniętych za pośrednictwem Serwisu. Usunięcie Profilu Klienta skutkować będzie brakiem możliwości ponownej rejestracji w Serwisie.

4.     Wandoo Finance zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.

5.     Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wpływa na obowiązek Użytkownika do uregulowania zobowiązania zaciągniętego na podstawie Umowy pożyczki zawartej za pośrednictwem Serwisu.

 

§ 6  Zobowiązania Wandoo Finance.

 

1.      Wandoo Finance dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.

2.     Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

 

 

 

§ 7  Zobowiązania Użytkownika.

 

1.      Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2.     Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

3.     Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych (w tym danych osobowych) w formularzu rejestracyjnym.

4.     Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.

5.     Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz hasła, a także do ich zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

 

§ 8  Zablokowanie dostępu do Serwisu.

 

1.      Wandoo Finance zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:

a)     podania nieprawdziwych danych osobowych,

b)    udostępnienia loginu lub hasła Użytkownika osobom trzecim,

c)     naruszenia dobrych obyczajów, w tym co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do operatora Serwisu.

2.     Zablokowanie dostępu do serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Wandoo Finance.

3.     Zablokowanie dostępu do Serwisu nie wpływa na obowiązek Użytkownika do uregulowania zobowiązania zaciągniętego na podstawie Umowy pożyczki zawartej za pośrednictwem Serwisu.

 

§ 9  Prawa autorskie

 

1.      Niniejszy Serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Wandoo Finance.

2.     Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez www.wandoo.pl oraz wszelkich graficznych elementów Serwisu, przysługują wyłącznie Wandoo Finance. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Użytkownik może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3.     Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wandoo Finance jest zabronione.

4.     Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 

§ 10  Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu  ważne informacje

 

1.      Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Wandoo Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS pod numerem: 0000629774, REGON 365046670, NIP 5252670955 (dalej jako: „Spółka”).

 

2.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Spółkę, możliwy jest pod adresem elektronicznym: iod@wandoo.pl

 

3.     Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Spółkę w celu (i) świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, tj. w szczególności utworzenia, utrzymania i obsługi Profilu Klienta, za pomocą którego możliwe jest wnioskowanie o pożyczkę, a także (ii) dochodzenia roszczeń przysługujących Spółce przeciwko Użytkownikowi, związanych z korzystaniem z Serwisu lub obrony przed roszczeniami przysługującymi Użytkownikowi przeciwko Spółce, (iii) realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Spółce i wynikających z obowiązujących przepisów prawa, oraz (iv) w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów, na rzecz których Spółka świadczy usługi pośrednictwa kredytowego (dalej jako: „Pożyczkodawcy”).

 

4.     Do Pożyczkodawców, o których mowa w ust. 3 powyżej, należą: (i) Finva sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz (ii) Oreon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

5.     Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu stanowią:

 1. w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie – przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), a zatem wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której Stroną jest Użytkownik oraz Spółka;
 2. w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego w celu dochodzenia roszczeń przysługujących Spółce przeciwko Użytkownikowi, związanych z korzystaniem z Serwisu lub obrony przed roszczeniami przysługującymi Użytkownikowi przeciwko Spółce – przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Użytkowników w celach określonych w niniejszym punkcie, stanowi realizację przez Spółkę jej prawnie uzasadnionych interesów,
 3. w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Spółce i wynikających z obowiązujących przepisów prawa – przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów, na rzecz których Spółka świadczy usługi pośrednictwa kredytowego (Pożyczkodawców) – przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Użytkowników w celach określonych w niniejszym punkcie, stanowi realizację przez Spółkę jej prawnie uzasadnionych interesów, w tym interesów współpracujących ze Spółką Pożyczkodawców i następuje wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na używanie wobec niego przez Spółkę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

 

6.     Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, dokonywanego przy wykorzystaniu plików Cookie, zostały szczegółowo określone w Polityce Plików Cookie, dostępnej tutaj.

 

7. Dostęp do danych osobowych Użytkowników Serwisu będą mieć upoważnieni pracownicy Spółki, jak również podmioty należące do grupy kapitałowej, której częścią jest Wandoo Finance sp. z o.o., w tym w szczególności SIA Wandoo Finance z siedzibą w Rydze (Łotwa), a także podmioty zewnętrzne, świadczące na rzecz Spółki określone usługi, takie jak: usługi doradztwa prawnego, usługi informatyczne, usługi księgowe (rachunkowe). W przypadku, gdy Użytkownik złoży wniosek o pożyczkę lub stanie się stroną umowy pożyczki zawieranej za pośrednictwem Serwisu, dostęp do danych osobowych Użytkownika będzie mieć także: (i) Finva sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub (ii) Oreon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w zależności od tego, z którym podmiotem Użytkownik zawrze umowę pożyczki. Każdy z Pożyczkodawców wskazanych w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu, przetwarzać będzie dane Użytkownika jako ich administrator, w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy pożyczki. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez danego Pożyczkodawcę stanowić będzie, w szczególności, przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a zatem podejmowanie działań przed zawarciem umowy pożyczki (weryfikacja wniosku o pożyczkę, ocena zdolności kredytowej Użytkownika) oraz  zawarcie umowy i jej wykonywanie.

 

Od momentu złożenia przez Użytkownika wniosku o pożyczkę [a także w trakcie wykonywania tej umowy (tj. Umowy pożyczki)], Spółka – działając jako pośrednik kredytowy, przetwarzać będzie dane osobowe Użytkownika na zasadzie ich powierzenia przez określonego Pożyczkodawcę.

8. Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników Serwisu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9.  Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane będą przez okres niezbędny do świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie – w uzasadnionych przypadkach nie krócej jednak niż przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przysługujących Spółce przeciwko Użytkownikowi lub obrony przed roszczeniami przysługującymi Użytkownikowi przeciwko Spółce, chyba że po upływie tego okresu dalsze przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wymagane będzie przez obowiązujące przepisy prawa.

 

10.  Na warunkach określonych w RODO, każdy Użytkownik Serwisu ma prawo żądania od Spółki: (i) dostępu do  swoich danych osobowych, a także (ii) ich sprostowania, (iii) usunięcia lub (iv) ograniczenia przetwarzania lub (v) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także (vi) przenoszenia danych.

 

Zgłoszenie żądania, stosownie do niniejszego punktu, następuje poprzez kontakt na adres elektroniczny: iod@wandoo.pl

 

11. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Z uwagi na fakt, że dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. dochodzenie roszczeń i/lub obrona przed roszczeniami (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika. Pomimo złożenia sprzeciwu, Spółka zachowa jednak prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, jeżeli Spółka wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W przypadku, gdy dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Spółkę dla celów marketingu bezpośredniego, sprzeciw może zostać złożony w dowolnym momencie. W takiej sytuacji, dane osobowe Użytkownika nie będą już przetwarzane w tym celu.

 

Zgłoszenie sprzeciwu możliwe jest poprzez kontakt pod adresem elektronicznym: iod@wandoo.pl.

 

12. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, którym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wwww.uodo.gov.pl).

 

13. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne do rejestracji w Serwisie i korzystania z Usług świadczonych za jego pośrednictwem. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwi rejestrację w Serwisie oraz korzystanie z Usług świadczonych za jego pośrednictwem.

 

14. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane dla potrzeb utworzenia, utrzymania oraz obsługi  Profilu Klienta przez Wandoo Finance, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; dane te mogą być jednak profilowane dla potrzeb marketingu bezpośredniego. Profilowanie, o którym tu mowa, polega na doborze przez Wandoo Finance odpowiedniej dla danego Użytkownika – zainteresowanego otrzymywaniem informacji marketingowych, oferty marketingowej związanej z usługami świadczonymi przez Pożyczkodawców. Profilowanie, o którym tu mowa, ma na celu prezentowanie Użytkownikowi wyłącznie takich ofert, które z dużym prawdopodobieństwem (biorąc pod uwagę historię zaciąganych za pośrednictwem Serwisu pożyczek) wpisują się w potrzeby Użytkownika. Profilowanie danych osobowych Użytkowników dla potrzeb marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec profilowania, o którym mowa w niniejszym ustępie. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym momencie. W sytuacji wniesienia sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą już podlegały profilowaniu dla potrzeb marketingu bezpośredniego, co może jednak spowodować, że (w przypadku braku odwołania zgody na używanie przez Spółkę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla potrzeb marketingu bezpośredniego), Użytkownik otrzymywać będzie oferty i inne informacje o charakterze marketingowym, które niekoniecznie odpowiadać będą jego potrzebom.

 

Sprzeciw wobec profilowania można zgłosić kontaktując się pod adresem: iod@wandoo.pl

    

15. Dane osobowe Użytkowników, którzy za pośrednictwem Serwisu złożą wniosek o pożyczkę, mogą podlegać zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, związanemu z badaniem zdolności kredytowej Użytkownika i zasięganiem informacji w zewnętrznych bazach danych biur informacji gospodarczej. Dokonane sprawdzenie, ze względu na zawarte w bazach danych informacje, może skutkować decyzją odmowną co do udzielenia pożyczki przez Pożyczkodawcę. Powyższe zachodzi jednak wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik złoży wniosek o pożyczkę.

 

§ 11  Postępowanie reklamacyjne

 

1.      Użytkownik ma prawo składać reklamacje we wszelkich sprawach dotyczących niniejszego Regulaminu oraz Usług świadczonych na jego podstawie.

2.     Reklamacja może zostać złożona:

a)     w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres siedziby Wandoo Finance, tj. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,

b)    w formie elektronicznej - poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej treść reklamacji na adres elektroniczny Wandoo Finance, tj.: info@wandoo.pl;

c)     ustnie – poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu: 22 380 01 02.

3.     W treści reklamacji należy wskazać imię i nazwisko Użytkownika, a także inną daną umożliwiającą  weryfikację Użytkownika, tj. np. adres e-mail i/lub telefon kontaktowy Użytkownika, oraz należy opisać - w miarę możliwości szczegółowo, okoliczności stanowiące powód reklamacji.

4.     Wandoo Finance udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5.     W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4  powyżej, Wandoo Finance przekaże Użytkownikowi informację, w której:

5.1.           wyjaśni Użytkownikowi przyczynę opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na złożoną reklamację;

5.2.          wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji;

5.3.          określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Wandoo Finance.

Postanowienia ust. 6 poniżej stosuje się odpowiednio.

6.     Wandoo Finance udziela odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej, na adres korespondencyjny Użytkownika posiadany w systemie. Na wniosek Użytkownika, zgłoszony w reklamacji, odpowiedź na reklamację zostanie udzielona drogą elektroniczną, bezpośrednio na adres e-mail Użytkownika wskazany w reklamacji.

7.     W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Użytkownik ma możliwość: a) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, który jest podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, wynikających z niniejszego Regulaminu oraz pozostających w związku z jego realizacją; szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: www.rf.gov.pl, b) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego – wówczas jako stronę pozwaną należy wskazać Wandoo Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa; sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby pozwanego. 

8.     W celu rozwiązania sporu Użytkownik może również skorzystać z Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online („Platforma ODR”), dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.     Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami wynikających z niniejszego regulaminu oraz pozostających w związku z Usługami świadczonymi na jego podstawie, jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: www.rf.gov.pl.

10.   Postanowienia ustępów poprzedzających nie stanowią zapisu na sąd polubowny ani nie stanowią zgody Stron na przeprowadzenie mediacji; nie stanowią także zgody na udział Wandoo Finance w postępowaniu, o którym mowa w ust. 7 pkt a) oraz ust. 9 powyżej

11.    Użytkownik będący Konsumentem może także zasięgnąć pomocy u Rzecznika Konsumentów (odpowiednio: Miejskiego lub Powiatowego) lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów

12.   Organem nadzoru właściwym dla Wandoo Finance jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

§ 12  Postanowienia końcowe 

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, zapisanie oraz wydruk. Dodatkowo, niniejszy Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi z chwilą rejestracji w Serwisie, na trwałym nośniku. Użytkownik może w każdym momencie zażądać od Usługodawcy przekazania Regulaminu na adres poczty elektronicznej, podany w Serwisie.  
 2. Wandoo Finance ma prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przyczyn:

2.1.           zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na świadczenie usług finansowych przez Wandoo Finance w zakresie, w jakim spowoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do rozwiązań wynikających z takiej zmiany,

2.2.          potrzeby dostosowania niniejszego Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa,

2.3.          zmiany orzecznictwa sądów powszechnych lub wydania nowych uchwał, decyzji, interpretacji lub innych aktów wydawanych przez właściwe organy w zakresie, w jakim spowoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do rozwiązań wynikających z takiej zmiany,

2.4.          modyfikacja funkcjonalności produktów, usług lub metod świadczenia usług spowodowane względami technologicznymi,

2.5.          wzbogacenia lub zmiany oferty Wandoo Finance o nowe usługi (w tym produkty kredytowe).

 

3. Zmieniony regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia poinformowania Użytkowników o jego zmianie, co nastąpi drogą elektroniczną - na adres e-mail Użytkownika podany w Serwisie, chyba że przed upływem tego terminu Użytkownik nie wyrazi zgody na postanowienia nowego Regulaminu – w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Wandoo Finance o braku zgody na nowe postanowienia Regulaminu wysyłając sprzeciw na adres: info@wandoo.pl. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nowe postanowienia Regulaminu, dalsze korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w tym posiadanie Profilu Klienta, nie będzie możliwe. Powyższe nie wpływa na obowiązek uregulowania przez Użytkownika jego aktualnego zadłużenia względem Pożyczkodawcy, wynikającego z zawartej z tym Pożyczkodawcą Umowy Pożyczki.

4. Jeżeli do dnia wejścia w życie zmian Użytkownik nie zgłosi pisemnego (lub w formie wiadomości e-mail) sprzeciwu wobec tych zmian – uznaje się, że wyraził na nie zgodę i zmiany obowiązują Strony.

5. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są  przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny.

6. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.12.2020 r., zaś w stosunku do Użytkowników, którzy przed tym dniem posiadali już konto w Serwisie – od dnia następującego po dniu, w którym upłynęło 14 dni od poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu w sposób określony w ust. 3 powyżej.

Kontakt z nami
Napisz do nas