Regulamin

PDF

Regulamin Serwisu Wandoo Finance

 

§ 1 – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej, jako „Regulamin”) wydany został przez Wandoo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000629774, REGON 365046670, NIP 5252670955,(dalej, jako „Serwis”).
 2. Regulamin określa warunki, na jakich Wandoo Finance udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z serwisu internetowego www.wandoo.pl (dalej, jako „Serwis”) w tym z zawartych w nim treści i narzędzi oraz świadczonych w ten sposób usług, a także określa prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu (dalej, jako „Użytkownicy”) oraz Wandoo Finance, jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez www.wandoo.pl.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. W razie braku zgody Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.
 5. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych www.wandoo.pl oraz usług świadczonych przez Wandoo Finance, w zakresie, w którym korzystanie z tych stron internetowych lub usług jest uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Wandoo Finance i/lub partnerami Serwisu a Użytkownikiem, w szczególności postanowieniami Ramowej Umowy Pożyczki.

§ 2 – Zasady korzystania z Serwisu 

 1. Podczas korzystania z usług świadczonych przez Serwis Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 2. Dostęp do Serwisu jest nieograniczony dla wszystkich Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 3. Zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki z jednym z partnerów Serwisu, uzależnione jest od rejestracji Użytkownika w systemie Serwisu i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła, przy pomocy, których następuje logowanie do konta Użytkownika utworzonego w Serwisie.
 4. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  1. posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,
  2. posiadanie dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet,
  3. włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript,
  4. przy aktywności w Serwisie za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga się posiadania przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 6. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym instalowane są pliki cookie, stosownie do treści Polityki Cookies.
 7. Wandoo Finance dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 8. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego www.wandoo.pl, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.

§ 3 – Rejestracja w Serwisie

 1. Rejestracja Użytkownika następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie www.wandoo.pl.  Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia rejestracji Użytkownika w Serwisie niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Po zakończeniu rejestracji Użytkownika w Systemie, każdorazowe logowanie się Użytkownika do Serwisu wymaga użycia prawidłowego loginu oraz hasła.
 4. Założenie konta w Serwisie następuje niezależnie od ewentualnego zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki.
 5. W celu skorzystania z odpłatnych usług dostępnych w Serwisie, a także umożliwienia przedstawienia oferty partnerów Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki regulującej zasady ewentualnego udzielania pożyczek przez partnerów Serwisu, przy czym zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki nie skutkuje automatycznym zawarciem Umowy Pożyczki, a jedynie umożliwia Użytkownikowi aplikowanie za pośrednictwem Serwisu o pożyczkę u partnerów Serwisu.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 4 – Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi dostępnych w Serwisie przez Użytkownika. Rozpoczęciem korzystania z usługi w przypadku usług dostępnych po rejestracji lub zalogowaniu jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub zalogowanie. Dla usług dostępnych bez konieczności zarejestrowania lub logowania rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:  
  1. na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron,
  2. w przypadku usług odpłatnych - z chwilą realizacji usługi /rezygnacji z usługi.
 3. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną  poprzez wyrejestrowanie z Serwisu lub usunięcie swojego konta.
 4. Wandoo Finance zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.

§ 5 – Zobowiązania Wandoo Finance.

 1. Wandoo Finance dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.
 2. Wandoo Finance zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez zarejestrowanego Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.
 3. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

§ 6 – Zobowiązania Użytkownika.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego login'u oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

§ 7 – Zablokowanie dostępu do Serwisu.

 1. Wandoo Finance zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach
  1. podania nieprawdziwych danych osobowych,
  2. udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,
  3. naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do operatora Serwisu.
 2. Zablokowanie dostępu do serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Wandoo Finance.

§ 8 – Prawa autorskie

 1. Niniejszy Serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Wandoo Finance.
 2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez www.wandoo.pl oraz wszelkich graficznych elementów Serwisu, przysługują wyłącznie Wandoo Finance. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Użytkownik może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wandoo Finance jest zabronione.
 4. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

§ 9 – Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu  art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zw. później RODO jest Wandoo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000629774, REGON 365046670, NIP 5252670955.
 2. Dane osobowe Użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w systemie Serwisu przetwarzane są na zasadach określonych poniżej oraz w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania.
 5. W przypadku złożenia przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu wniosku o udzielenie pożyczki, Wandoo Finance przekaże dane osobowe Użytkownika instytucjom pożyczkowym, na rzecz, których Wandoo Finance świadczy usługę pośrednictwa kredytowego (aktualna lista dostępna na stronie internetowej Serwisu), celem przygotowania przez te instytucje pożyczkowe oferty kredytowej. Instytucje, o których mowa powyżej będą przetwarzały dane osobowe Użytkownika, w zakresie i przez okres niezbędne do przygotowania i przedstawienia Użytkownikowi oferty będącej odpowiedzią na wniosek Użytkownika o udzielenie pożyczki.

§ 10 – Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć pisemną reklamację związaną ze świadczeniem przez Wandoo Finance usług drogą elektroniczną, drogą pisemną na adres pocztowy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny info@wandoo.pl bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii 22 380 01 02.
 2. Wandoo Finance rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Wandoo Finance poinformuje o tym Użytkownika wskazując:
  1. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  2. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  3. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. O rozpatrzeniu reklamacji Wandoo Finance poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez  Wandoo Finance w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Wandoo Finance udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Użytkownika.

§ 11 – Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.
 3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są  przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny.
 4. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.
 5. O zmianach Regulaminu Wandoo Finance informuje na stronach Serwisu.
 6. Wandoo Finance może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi Wandoo Finance informuje ogłoszeniem w Serwisie.

 

Kontakt z nami
Kontakt z nami