Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Użytkowników Serwisu Wandoo

 

1. Wprowadzenie

 

Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie każdej osobie, która odwiedza strony internetowe serwisu dostępnego pod adresem elektronicznym: www.wandoo.pl (dalej jako: Serwis), informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, które może zachodzić w trakcie odwiedzania witryn Serwisu, jak również korzystania z usług świadczonych za jego pośrednictwem.

 

Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania jego zawartości, każda osoba (zwana dalej jako: Użytkownik), ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu.

 

2. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Wandoo Finance sp. z o.oz siedzibą w Warszawie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000629774, REGON 365046670, NIP 5252670955 (dalej jako: Spółka).

 

Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Spółkę, możliwy jest pod adresem elektronicznym: iod@wandoo.pl

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu

 

Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Spółkę w celu:

 

 1. świadczenia usług określonych w Regulaminie Serwisu Wandoo (dalej jako: „Regulamin”), tj. w szczególności utworzenia, utrzymania i obsługi Profilu Klienta, za pomocą którego możliwe jest wnioskowanie o pożyczkę, a także
 2. dochodzenia roszczeń przysługujących Spółce przeciwko Użytkownikowi, związanych z korzystaniem z Serwisu lub obrony przed roszczeniami przysługującymi Użytkownikowi przeciwko Spółce w związku z korzystaniem z Serwisu,
 3. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Spółce i wynikających z obowiązujących przepisów prawa, oraz
 4. w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki oraz podmiotów, na rzecz których Spółka świadczy usługi pośrednictwa kredytowego (dalej jako: Pożyczkodawcy).

 

Do Pożyczkodawców należą: (i) Finva sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz (ii) Oreon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu stanowią:

 1. w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie – przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), a zatem wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której Stroną jest Użytkownik oraz Spółka;
 2. w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego w celu dochodzenia roszczeń przysługujących Spółce przeciwko Użytkownikowi, związanych z korzystaniem z Serwisu lub obrony przed roszczeniami przysługującymi Użytkownikowi przeciwko Spółce – przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Użytkowników w celach określonych w niniejszym punkcie, stanowi realizację przez Spółkę jej prawnie uzasadnionych interesów,
 3. w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Spółce i wynikających z obowiązujących przepisów prawa – przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów, na rzecz których Spółka świadczy usługi pośrednictwa kredytowego („Pożyczkodawcy”) – przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Użytkowników w celach określonych w niniejszym punkcie, stanowi realizację przez Spółkę jej prawnie uzasadnionych interesów, w tym interesów współpracujących ze Spółką Pożyczkodawców i następuje wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na używanie wobec niego przez Spółkę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, dokonywanego przy wykorzystaniu plików Cookie, zostały szczegółowo określone w Polityce Plików Cookie, dostępnej tutaj.

 

4. Kto może mieć dostęp do danych osobowych Użytkowników Serwisu?

 

Dostęp do danych osobowych Użytkowników Serwisu będą mieć upoważnieni pracownicy Spółki, jak również podmioty należące do grupy kapitałowej, której częścią jest Wandoo Finance sp. z o.o., w tym w szczególności SIA Wandoo Finance z siedzibą w Rydze (Łotwa), a także podmioty zewnętrzne, świadczące na rzecz Spółki określone usługi, takie jak:

 1. usługi doradztwa prawnego,
 2. usługi informatyczne,
 3. usługi księgowe (rachunkowe).

W przypadku, gdy Użytkownik złoży wniosek o pożyczkę lub stanie się stroną umowy pożyczki zawieranej za pośrednictwem Serwisu, dostęp do danych osobowych Użytkownika będzie mieć także:

 1. Finva sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, lub
 2. Oreon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

- w zależności od tego, z którym podmiotem Użytkownik zawrze umowę pożyczki.

Każdy z Pożyczkodawców wskazanych w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu, przetwarzać będzie dane Użytkownika jako ich administrator, w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy pożyczki.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez danego Pożyczkodawcę stanowić będzie, m.in., przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a zatem podejmowanie działań przed zawarciem umowy pożyczki (weryfikacja wniosku o pożyczkę, ocena zdolności kredytowej Użytkownika) oraz zawarcie umowy i jej wykonywanie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Pożyczkodawcę w związku z wnioskowaniem o udzielenie pożyczki, jak również jej późniejszym wykonywaniem, zawarte zostały w umowie pożyczki, której projekt dostępny jest tutaj.

Od momentu złożenia przez Użytkownika wniosku o pożyczkę [a także w trakcie wykonywania tej umowy (tj. Umowy pożyczki)], Spółka – działając jako pośrednik kredytowy, przetwarzać będzie dane osobowe Użytkownika na zasadzie ich powierzenia przez określonego Pożyczkodawcę.

 

5. Przekazywanie danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego

Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników Serwisu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

6. Jak długo dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przechowywane?

Dane osobowe Użytkowników Serwisu, którzy korzystają z jego usług określonych w Regulaminie, przetwarzane będą przez okres niezbędny do ich świadczenia, nie krócej jednak niż przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przysługujących Spółce przeciwko Użytkownikowi lub obrony przed roszczeniami przysługującymi Użytkownikowi przeciwko Spółce, chyba że po upływie tego okresu dalsze przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wymagane będzie przez obowiązujące przepisy prawa.

 

7. Prawa przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych

Na warunkach określonych w RODO, każdy Użytkownik Serwisu ma prawo żądania od Spółki:

 1. dostępu do  swoich danych osobowych, a także
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia lub (iv) ograniczenia przetwarzania lub (v) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także
 4. przenoszenia danych.

Zgłoszenie żądania, stosownie do niniejszego punktu, następuje poprzez kontakt na adres elektroniczny: iod@wandoo.pl

 

8. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

 Z uwagi na fakt, że dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. m.in. dochodzenie roszczeń i/lub obrona przed roszczeniami (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika. Pomimo złożenia sprzeciwu, Spółka zachowa jednak prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, jeżeli Spółka wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku, gdy dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Spółkę dla celów marketingu bezpośredniego, sprzeciw może zostać złożony w dowolnym momencie. W takiej sytuacji, dane osobowe Użytkownika nie będą już przetwarzane w tym celu.

Zgłoszenie sprzeciwu możliwe jest poprzez kontakt pod adresem elektronicznym: iod@wandoo.pl.

 

9. Skarga do organu nadzorczego

Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, którym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

 

10. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne do rejestracji w Serwisie i korzystania z Usług świadczonych za jego pośrednictwem. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwi rejestrację w Serwisie oraz korzystanie z Usług świadczonych za jego pośrednictwem.

 

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane dla potrzeb utworzenia, utrzymania oraz obsługi  Profilu Klienta przez Spółkę, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; dane te mogą być jednak profilowane dla potrzeb marketingu bezpośredniego.

Profilowanie, o którym tu mowa, polega na doborze przez Spółkę odpowiedniej dla danego Użytkownika – zainteresowanego otrzymywaniem informacji marketingowych, oferty marketingowej związanej z usługami świadczonymi przez Pożyczkodawców.

Profilowanie, o którym tu mowa, ma na celu prezentowanie Użytkownikowi wyłącznie takich ofert, które z dużym prawdopodobieństwem (biorąc pod uwagę historię zaciąganych za pośrednictwem Serwisu pożyczek) wpisują się w potrzeby Użytkownika.

Podstawą prawną profilowania dla celów marketingu bezpośredniego jest prawnie uzasadniony interes Spółki, tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; interesem tym jest jak najlepsze dopasowanie prezentowanych treści marketingowych do potrzeb Użytkownika w miejsce przekazywania mu informacji, które ze względu na swój charakter lub przedmiot, mogą okazać się dla Użytkownika nieprzydatne.

Użytkownik może w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec profilowania jego danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego, co spowoduje, że dane osobowe Użytkownika nie będą dłużej profilowane w celach marketingu bezpośredniego. W przypadku jednak, gdy Użytkownik nie odwoła zgody na używanie przez Spółkę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zaś wniesie sprzeciw wobec profilowania jego danych w celach marketingowych, wówczas może on otrzymywać od Spółki informacje marketingowe, które ze względu na swój charakter czy przedmiot, mogą nie wpisywać się w potrzeby Użytkownika.

Sprzeciw wobec profilowania można zgłosić kontaktując się pod adresem: iod@wandoo.pl

Dane osobowe Użytkowników, którzy za pośrednictwem Serwisu złożą wniosek o pożyczkę, mogą podlegać zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, związanemu z badaniem zdolności kredytowej Użytkownika i zasięganiem informacji w zewnętrznych bazach danych biur informacji gospodarczej. Dokonane sprawdzenie, ze względu na zawarte w bazach danych informacje, może skutkować decyzją odmowną co do udzielenia pożyczki przez Pożyczkodawcę.

Powyższe zachodzi jednak wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik złoży wniosek o pożyczkę.

 

12. Data dokumentu: 02.03.2020 r.

Poprzednia wersja dokumentu dostępna jest tutaj.

Kontakt z nami
Napisz do nas