Regulamin promocji

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji jest Finva Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Rondo ONZ 1 (00-124), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000630804, zwana dalej "Organizatorem".

2. Promocja polega na zmniejszeniu kosztów prowizji dla pożyczkobiorców którzy otrzymali za pośrednictwem strony www.wandoo.pl minimum jedną pożyczkę i ją spłacili, oraz złożyli wniosek o kolejną pożyczkę w okresie trwania Promocji.

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 13.12.2017 godz 00:01 do 5.01.2018 godz. 23:59

 

§2 DEFINICJE

1. Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną która w wyniku rejestracji i weryfikacji otrzymała pożyczkę za pośrednictwem www.wandoo.pl

2. Pożyczkodawca- oznacza spółkę Finva Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000630804 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200000 zł, NIP 5223068701,  REGON 365089610

3. Pośrednik - oznacza Wandoo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Tytusa Chałubińskiego 8 (00-613), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000629774,

4. Klient - oznacza osobę zainteresowaną uzyskaniem Pożyczki od Pożyczkodawcy

5. Kwota Pożyczki – oznacza kwotę przekazaną przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika (działającego w imieniu Pożyczkodawcy) na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki (kapitał Pożyczki), z zastrzeżeniem możliwości przekazania tej kwoty z rachunku podmiotu działającego na rzecz Pożyczkodawcy w zakresie obsługi wypłat dla Pożyczkobiorców

6. Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu przygotowania, udzielenia i uruchomienia Pożyczki.

7. Dzień Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Pośrednika Kwotę do Spłaty, z uwzględnieniem terminów płatności wynikających z Umowy pożyczki.

8. Kwota do Spłaty – Kwota Pożyczki powiększona o Prowizję, a w przypadku nieterminowej płatności powiększona również o odsetki naliczane za nieterminową płatność.

9. Tabela Opłat i Prowizji - oznacza określenie całkowitych kwot Pożyczek, a także stawek opłat, prowizji i oprocentowania jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczki, jak również należności związanych z nieterminową spłatą Pożyczki, stanowiąca integralną część Ramowej Umowy Pożyczki.

 

§ 3 WARUNKI I ZASADY  UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Promocja trwa od 13.12.2017 od godz. 00:01 do 05.01.2018 do godz. 23:59. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji.

2. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie klienci ubiegający się o kolejną pożyczkę na stronie www.wandoo.pl , którzy złożyli wniosek poczynając od dnia 13.12.2017 od godz. 00:01 do 05.01.2018 do godz. 23:59.

3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest udzielenie minimum 1 pożyczki Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, w związku ze złożeniem przez Pożyczkobiorcę odpowiedniego wniosku za pośrednictwem strony www.wandoo.pl

4. Promocja polega na obniżeniu kosztów prowizji w zależności od czasu trwania pożyczki. Promocyjne koszty:

- Pożyczka na okres 30 dni – 18% prowizji

- Pożyczka na okres 20 dni – 15% prowizji

- Pożyczka na okres 10 dni – 12% prowizji

5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić uzyskaną Pożyczkę Promocyjną najpóźniej w Dniu Spłaty wynikającym z Umowy pożyczki lub skorzystać z opcji refinansowania pożyczki.

6. Złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki promocyjnej przed lub po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji i wniosek ten będzie rozpatrywany zgodnie z standardową ofertą Pożyczkodawcy

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Pośrednika www.wandoo.pl.

2. Finva Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Kontakt z nami
Kontakt z nami
Napisz do nas