Regulamin Promocji „Pierwsza Pożyczka za Zero”

§1 Postanowienia Ogólne

 

1.      Organizatorem promocji „Pierwsza Pożyczka za Zero” („Promocja”) jest Wandoo Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8 (00-613), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000629774, kapitał zakładowy: 250.000,00 zł, zwana dalej "Organizatorem".

2.      Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które po raz pierwszy wnioskują o udzielenie Pożyczki za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem elektronicznym: www.wandoo.pl/darmowa-pozyczka , stanowiącego własność Organizatora („Serwis”), a także spełniają pozostałe warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu Promocji.

3.      Promocja ograniczona jest w czasie i trwa od dnia 26.11.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.

4.      We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji znajdują zastosowanie, odpowiednio, postanowienia Regulaminu Serwisu oraz Umowy Pożyczki Promocyjnej.

 

§2 Definicje

 

Określenia i terminy użyte w niniejszym Regulaminie Promocji, mają znaczenie nadane im w Umowie Pożyczki Promocyjnej, której stroną jest Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca.

 

§3 Warunki Promocji

 

 1. Promocja trwa od dnia 26.11.2020 r. do dnia 31.03.2021 r. włącznie. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania Promocji, zaś informacja w tym przedmiocie zostanie opublikowana na stronie internetowej Serwisu. 
 2. Promocją objęta jest wyłącznie pierwsza Pożyczka udzielana za pośrednictwem Serwisu, w kwocie od 100 zł do 1000 zł, której okres kredytowania wynosi 30 dni.
 3. Promocja polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji Pożyczki bez kosztów w postaci Prowizji za jej udzielenie oraz Odsetek pod warunkiem spłaty Pożyczki w terminie określonym w Umowie Pożyczki Promocyjnej jako Dzień Spłaty Pożyczki.
 4. W przypadku nieterminowej spłaty Pożyczki, Promocja przestaje obowiązywać, zaś Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz ze wszystkimi kosztami należnymi Pożyczkodawcy i wskazanymi w tabeli zawartej w §2 Części Szczegółowej Umowy Pożyczki Promocyjnej (tj. wraz z Prowizją oraz Odsetkami), a także odsetkami należnymi Pożyczkodawcy za czas opóźnienia, stosownie do postanowień §7 ust. 1 Umowy Pożyczki Promocyjnej.
 5. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które w okresie trwania Promocji wnioskują o udzielenie pierwszej Pożyczki za pośrednictwem Serwisu. Dla uzyskania Pożyczki na warunkach objętych Promocją niezbędne jest spełnienie przez osobę ubiegającą się o udzielenie Pożyczki także następujących warunków:
  1. osoba wnioskująca o udzielenie Pożyczki na warunkach określonych w Regulaminie Promocji nie zawarła wcześniej umowy pożyczki za pośrednictwem Serwisu,
  2. osoba wnioskująca o udzielenie Pożyczki na warunkach określonych w Regulaminie Promocji posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. osoba wnioskująca o udzielenie Pożyczki na warunkach określonych w Regulaminie Promocji ukończyła 20 rok życia i nie przekroczyła 72 roku życia,
  4. osoba wnioskująca o udzielenie Pożyczki na warunkach określonych w Regulaminie Promocji jest konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt 1) Ustawy, tj. jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. osoba wnioskująca o udzielenie Pożyczki na warunkach określonych w Regulaminie Promocji posiada obywatelstwo polskie, stale zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest zameldowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  6. osoba wnioskująca o udzielenie Pożyczki na warunkach określonych w Regulaminie Promocji posiada Profil Klienta w Serwisie,
  7. osoba wnioskująca o udzielenie Pożyczki na warunkach określonych w Regulaminie Promocji dokonała przelewu weryfikacyjnego lub dokonała weryfikacji za pomocą usługi Instantor,
  8. zamiarem osoby wnioskującej o udzielenie Pożyczki na warunkach określonych w Regulaminie Promocji jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy, a także:
  9. osoba wnioskująca o udzielenie Pożyczki na warunkach określonych w Regulaminie Promocji uzyskała pozytywną ocenę jej zdolności kredytowej.
 6. Osoby, które spełniają warunki określone w ust. 3 oraz ust. 5 powyżej, zwane dalej są „Uczestnikami Promocji”.
 7. Promocja dotyczy wyłącznie pierwszej Pożyczki udzielanej za pośrednictwem Serwisu.
 8. Złożenie wniosku o udzielenie Pożyczki przed lub po upływie okresu trwania Promocji stosownie do postanowień niniejszego regulaminu Promocji nie uprawnia do uzyskania Pożyczki na warunkach promocyjnych.

 

 

§4 Postanowienia końcowe

 

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Serwisie.
 2. Skorzystanie z Promocji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji oznacza akceptację zasad w nim zawartych.
 3. W sprawach nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie znajdą postanowienia Umowy Pożyczki Promocyjnej oraz Regulaminu Serwisu.
 4. Niniejszy Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy Pożyczki.
 5. Regulamin Promocji obowiązuje od dnia 26.11.2020 r.
Kontakt z nami
Napisz do nas