Regulamin Program Lojalnościowy

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Wandoo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Tytusa Chałubińskiego 8 (00-613), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000629774, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Program Lojalnościowy polega na zmniejszeniu kosztów prowizji dla Pożyczkobiorców, którzy korzystali już z usług i produktów za pośrednictwem strony www.wandoo.pl
 3. Czas trwania Programu Lojalnościowego obejmuje okres od 12.06.2018 do odwołania.

 

§2 Definicje

 1. Dzień Spłaty - wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Pożyczkodawcy kwotę do spłaty, z uwzględnieniem terminów płatności wynikających z Umowy.
 2. Klient - oznacza osobę zainteresowaną uzyskaniem Pożyczki od Pożyczkodawcy
 3. Konto Użytkownika - oznacza indywidualne konto użytkownika założone przez Pożyczkobiorcę w trakcie rejestracji na Platformie Pożyczkowej, udostępnione Pożyczkobiorcy po zalogowaniu w celu składania Wniosków o zawarcie Umowy Pożyczki oraz komunikowania się z Pożyczkodawcą oraz Pośrednikiem w zakresie spraw regulowanych Ramową Umową Pożyczki
 4. Platforma Pożyczkowa - oznacza stronę internetową Pośrednika wykorzystywaną w celu zwarcia Ramowej Umowy Pożyczki oraz późniejszego zawierania Umów Pożyczki;
 5. Pośrednik - oznacza spółkę Wandoo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, KRS 0000629774,  NIP 5252670955, REGON 365046670, o kapitale zakładowym w wysokości 250000 PLN, która świadczy usługi pośrednictwa finansowego na rzecz Pożyczkodawcy i jest uprawniona do wykonywania w imieniu Pożyczkodawcy czynności wskazanych w Ramowej Umowie Pożyczki
 6. Pożyczka – oznacza środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w formie krótkoterminowej pożyczki w wysokości i na warunkach określonych w Ramowej Umowie Pożyczki
 7. Pożyczkobiorca – oznacza osobę fizyczną spełniającą warunki określone w Ramowej Umowie Pożyczki, która w wyniku rejestracji i weryfikacji uzyskała status Pożyczkobiorcy, zamierzającą skorzystać z prawa do otrzymania Pożyczki oraz innych praw nadanych w Ramowej Umowie Pożyczki;
 8. Pożyczkodawca – oznacza w zależności od przedstawionej oferty: spółkę Finva Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000630804 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200000 zł, NIP 5223068701,  REGON 365089610; lub spółkę Oreon Sp. z o.o. z siedzibą Przy Al. Jana Pawła II 23, 00-864 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000630857 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200000 zł, NIP 5272776556, REGON 365118428.
 9. Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu przygotowania, udzielenia i uruchomienia Pożyczki;
 10. Weryfikacja – oznacza czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy lub Pośrednika (działającego w imieniu Pożyczkodawcy), polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych podanych przez Pożyczkobiorcę w trakcie rejestracji na Platformie Pożyczkowej;
 11. Wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki - oznacza wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę w sposób określony w Ramowej Umowie Pożyczki, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki.

 

§3 Warunki i zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

 1. Promocja trwa od 12 czerwca 2018 do odwołania.
 2. W Programie Lojalnościowym może wziąć udział wyłącznie osoba, która spełnia warunki do udzielenia pożyczki przez Pożyczkodawcę wskazane w Ramowej Umowie Pożyczki, tj. Klient, który:
  1. Jest osobą fizyczną i posiada  pełną zdolność do czynności prawnych, a także spełnia następujące warunki:
   1. Zarejestrował się na Platformie Pożyczkowej i utworzył Konto Użytkownika;
   2. Dokonał Opłaty za Utworzenie Konta Użytkownika lub dokonał Weryfikacji za pomocą Usługi Instantor;
   3. W okresie trwania promocji złożył w sposób prawidłowy Wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki, który został zaakceptowany przez Pożyczkodawcę;
   4. Przeszedł pozytywnie Weryfikację oraz uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej;
   5. Zawarł z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki na zasadach określonych w Ramowej Umowie Pożyczki;
   6. W chwili ubiegania się o Pożyczkę, Pożyczkobiorca nie posiada zaległości finansowych względem Pożyczkodawcy;
   7. Spełnia pozostałe warunki przewidziane w Ramowej Umowie Pożyczki.
 3. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej, poza byciem Pożyczkobiorcą, czyli Klientem z aktywnym Kontem Użytkownika na stronie internetowej, jest:
  1. Zapoznanie się na Koncie Użytkownika z ofertą promocyjną, indywidualnie zaproponowaną przez Pożyczkodawcę,
  2. W okresie trwania promocji złożenie Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki na warunkach przedstawionych na Koncie Użytkownika i zaakceptowanych przez Klienta.
  3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Organizatora.

 

§4 Katalog Korzyści

 1. Program Lojalnościowy polega na obniżeniu przez Pożyczkodawcę standardowej wysokości Prowizji o wartość procentową indywidualnie zaproponowaną przez Pożyczkodawcę na Koncie Użytkownika.
 2. Pożyczkodawca na podstawie oceny dotychczasowej historii pożyczkowej Klienta ustala procentową wartość rabatu. Informacja o wartości rabatu widnieje na indywidualnym Koncie Użytkownika.
  1. Pierwszy rabat zostanie udzielony po poprawnej całkowitej spłacie 3 pożyczki przez Klienta.
  2. Każda następna poprawnie spłacona pożyczka przybliży Klienta do osiągnięcia maksymalnego rabatu wynoszącego 50%
 3. Aby skorzystać z Programu Lojalnościowego, Klient powinien zalogować się na Konto Użytkownika, zapoznać się z indywidualnie zaproponowanym rabatem i złożyć wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki.

 

§5 Ochrona Danych Osobowych

 1. Organizator informuje Pożyczkobiorcę, że administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jest Wandoo Finance Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000629774 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 250000 zł, NIP 5252670955, REGON 365046670 (jako Pośrednik).
 2. Organizator oświadcza, zaś Pożyczkobiorca to oświadczenie przyjmuje do wiadomości, że na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pożyczkodawca oraz Pośrednik (każdy z tych podmiotów we własnym zakresie) jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy, w szczególności dla potrzeb wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Pożyczkodawcę oraz Pośrednika w związku z niniejszą Umową.
 3. Organizator informuje Pożyczkobiorcę o dobrowolności podania danych osobowych Pożyczkodawcy, zaś Pożyczkobiorca oświadcza, że podaje Pożyczkodawcy swoje dane osobowe dobrowolnie na potrzeby realizacji Umowy.
 4. Organizator informuje Pożyczkobiorcę, że Pożyczkobiorca posiada prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

 

§6 Postanowienia końcowe

 1. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi na stronie Pośrednika.
 2. Pożyczkodawca uznaje poprawną spłatę pożyczki Klienta za:
  1. Nie wcześniejszą niż 70% czasu od wypłaty pożyczki do terminu spłaty.
   1. Przykład: Jeżeli pożyczka jest udzielona na 30 dni to za poprawną spłatę określa się termin od 21 dnia trwania pożyczki.
  2. Nie późniejszą niż termin spłaty.
   1. Po przekroczeniu terminu spłaty, Organizator będzie mógł przyznać rabat Programu Lojalnościowego na indywidualnych warunkach, anulować go lub zmniejszyć.
 3. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku takowej zmiany, jej szczegóły będą umieszczane na stronie www.wandoo.pl.
 4. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Lojalnościowego w dowolnym terminie.
 5. Skorzystanie z warunków Programu Lojalnościowego, określonych warunkami niniejszego Regulaminu oznacza akceptację zasad w nim zawartych.
 6. W sprawach nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także postanowienia Ramowej Umowy Pożyczki.

 

Kontakt z nami
Kontakt z nami