Regulamin konkursu Wakacyjne zdarzenia warte opowiedzenia

Na podstawie decyzji komisji konkursowej, w odpowiedzi na zadanie w ramach konkursu „Wakacyjne zdarzenia warte opowiedzenia”, postanowiliśmy nagrodzić poniższe osoby:

  • Nagroda pierwsza - komputer HP - trafia do Pani Gabrieli Walczak.
  • Nagrodę drugą w postaci tabletu IPad Apple przyznajemy Monice Skolarczyk.
  • Nagrodę trzecią - tablet IPad Apple, wygrywa Jarosław Mlosek.

Z lauretami skontaktujemy się niezwłocznie.

Dziękujemy za zaangażowanie wszystkich uczestników konkursu i zapraszamy do udziału w kolejnych.

 

 

WAŻNE!  Z uwagi na sugestie naszych klientów przedłużamy czas trwania konkursu „Wakacyjne zdarzenia warte opowiedzenia”. Zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej nowy termin zakończenia konkursu zmienia się z 3 września 2017 na 17 września 2017. Również przesunięciu o 14 dni ulegają wszystkie daty związane z realizacją poszczególnych etapów konkursu. 

Wakacje to czas zabawy i wypoczynku, rozrywki.  Każdy z nas ma w pamięci ludzi, zdarzenia, sytuacje, którre nas rozbawiły, zaskoczyły, zauroczyły. W swoich telefonach, aparatach fotograficznych znajdziecie dziesiątki takich przykładów. Podzielcie się z nami swoimi wrażeniami z wakacji i przekonajcie nas, że te wakacje były najwspanialsze – wyślijcie zdjęcie, narysujcie, napiszcie o tym, może być piosenka, wiersz – byle kreatywnie, byle ciekawie.  Weźcie udział w konkursie na „Wakacyjne zdarzenia warte opowiedzenia”.

By wziąć udział w konkursie w pierwszej kolejności należy skorzystać z oferty pożyczkowej Wandoo.pl. Następnie odpowiedzieć na nasze konkursowe zadania. A po trzecie wysłać je do nas. 

Nagrodami będą wysokiej klasy sprzęt komputerowy 

o   Nagroda główna: laptop HP 15 i3-6006U

o   Nagroda dodatkowa: tablet  Apple iPad 32GB

o   Nagroda dodatkowa: tablet  Apple iPad 32GB

 Zadanie konkursowe prosimy wysłać na adres konkurs@wandoo.pl. Konkurs jest skierowany do klientów wandoo Finance sp. z o.o., którzy w okresie trwania konkursu od 11 sierpnia 2017r. do 03 września 2017r wzięli pożyczkę na portalu wandoo.pl.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Organizatorem Konkursu jest Wandoo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Tytusa Chałubińskiego 8 (00-613), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000629774, zwana dalej "Organizatorem".

2.       Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu “ Wakacyjne zdarzenia warte opowiedzenia”, którego celem jest promocja marki oraz produktów oferowanych za pośrednictwem strony www.wandoo.pl.

3.       Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 11 sierpnia 2017r. do 03 września 2017r.

4.       Konkurs prowadzony jest na terenie całego kraju.

5.       Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

6.       Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2015 poz. 612 z późn. zm.).

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1.       Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”), może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca numer PESEL, zamieszkująca na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, będąca klientem korzystającym z usług Organizatora, która wypełniła zadanie konkursowe oraz w czasie trwania Konkursu spełniła wszystkie zasady niniejszego regulaminu.

2.       Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

3.       Konkurs odbędzie się w jednym cyklu, co oznacza, że uczestnicy mogą wysyłać tylko jedną odpowiedź przez cały okres trwania konkursu.

4.       W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

§3 NAGRODY

2.       Nagrodami w konkursie są:

o    a. nagrody rzeczowe –

o   Nagroda główna: laptop HP 15 i3-6006U

o   Nagroda dodatkowe: tablet  Apple iPad 32GB

o   Nagroda dodatkowa: tablet  Apple iPad 32GB

3.       Zwycięzcy otrzymają od Organizatora wiadomość drogą e-mailową z informacją o zwycięstwie w Konkursie. Osoby uprawnione do nagrody jednocześnie zostaną poproszone o przesłanie tą samą drogą wiadomości z potwierdzeniem następujących danych – imienia i nazwiska, adresu do wysyłki nagrody.

4.       W przypadku, gdy w terminie 7 dni od daty wysłania przez Organizatora do osoby uprawnionej do nagrody wiadomości, o której mowa w pkt 3, osoba ta nie prześle wymaganych informacji, zostanie jej odebrane prawo do nagrody.

5.       W przypadku odebrania prawa do nagrody z przyczyn wskazanych w pkt 4 powyżej, Nagroda zostanie przyznana innej osobie, którą wskaże organizator, a która spełniła wszystkie wymagania wskazane w Regulaminie.

6.       Organizator wyśle nagrodę do osoby uprawnionej w terminie 14 dni od daty przekazania informacji, o której mowa w pkt. 3 powyżej.

7.       Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców.

8.       Uczestnicy Konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i wykorzystanie ich dla celów informacji o Konkursie, Organizatorze Konkursu oraz ogłoszenia wyników.

9.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody na rzecz Zwycięzcy, jeśli będzie ona wynikała z podania nieprawidłowych danych, o których mowa w Regulaminie.

10.   Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Nagrody lub prawo jej zamiany, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego).

11.   Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną.

12.   Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora z tytułu nieotrzymania Nagrody, które nie zostały im przyznane z winy Uczestnika Konkursu.

§4 ZASADY KONKURSU

1.       W ramach akcji promocyjnej, Organizator zamieści na swojej oficjalnej stronie internetowej komunikat wraz z zadaniem konkursowym.

2.       Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

o    a) udzielenie minimum 1 pożyczki Uczestnikowi za pośrednictwem Organizatora w czasie trwania Konkursu, w związku ze złożeniem przez Uczestnika odpowiedniego wniosku za pośrednictwem strony www.wandoo.pl ;

o    b) przesłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe, o którym mowa w ust. 1. w terminie do dnia 03 września 2017r. przesyłając odpowiedź na adres email: konkurs@wandoo.pl

3.       Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust.1 :

o    a) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

o    b) nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;

o    c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

4.       Konkurs składa się z jednego etapu.

5.       Konkursu polega na wyborze przez Komisję konkursową najciekawszych zdaniem Komisji rozwiązań zadania Konkursowego w terminie do dnia 12 września 2017r. Komisja konkursowa składa się z trzech osób wybranych przez Organizatora. Podstawowe kryteria oceny zadań konkursowych są następujące: pomysłowość, oryginalność i wartość artystyczna.

6.       Imię i nazwisko zwycięzców wraz z przesłanymi rozwiązaniami zadania konkursowego, zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.wandoo.pl do dnia 14 września 2017r. Przez wyłonienie zwycięzców rozumie się spełnienie przez Zwycięzców warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności wskazanych w §4 Regulaminu.

7.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody na rzecz Zwycięzców, jeśli będzie to wynikało z podania nieprawidłowych danych, o których mowa Regulaminie, ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika, bądź z innych powodów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§6 ODBIÓR NAGRODY

1.       Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.

2.       Nagrody objęte są gwarancją producenta. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych nagród.

§7 DANE OSOBOWE

1.       Administratorem danych osobowych jest Organizator Wandoo Finance Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8.

2.       Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) w celach uczestnictwa w konkursie, rozstrzygnięcia konkursu oraz przekazania Nagrody.

3.       Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów rozstrzygnięcia Konkursu.

§8 REKLAMACJE

1.       Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników na adres: Organizatora, z dopiskiem „ Wakacyjne zdarzenia warte opowiedzenia””.

2.       Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dokładny adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.       Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Organizator powiadomi o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez osobę zgłaszającą reklamację.

4.       Postanowienia ust. 1 - 3 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 9 PRAWA AUTORSKIE

1.       Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłane rozwiązanie zadania konkursowego zostało stworzone samodzielnie przez Uczestnika i jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.

2.       Z chwilą przesłania rozwiązania zadania konkursowego Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z przesłanego rozwiązania zadania konkursowego stanowiącego utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:

o    a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) dowolną techniką,

o    b) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

o    c) nadawanie za pomocą fonii.

3.       Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania z utworu w postaci rozwiązania zadania konkursowego bez wskazywania jego autora.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora akcji oraz na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.wandoo.pl.

2.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu.

3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.       Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem uczestników Konkursu.

5.       Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w wypadku podjęcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

6.       Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 

Kontakt z nami
Kontakt z nami