Regulamin konkursu swiatecznego

Regulamin Konkursu „Czas Świąt – czas marzeń”
(dalej „Regulamin”)

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Wandoo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Tytusa Chałubińskiego 8 (00-613), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000629774, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu “Czas Świąt – czas marzeń”, którego celem jest promocja marki oraz produktów oferowanych za pośrednictwem strony www.wandoo.pl.
 3. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 01.12.2021 r. do 12.01.2022 r.
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie całego kraju.
 5. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
 6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2015 poz. 612 z późn. zm.).

§2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”), może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca numer PESEL, zamieszkująca na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, będąca klientem, korzystającym z usług Organizatora i przesłała zadanie konkursowe oraz w czasie trwania Konkursu spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Konkurs odbędzie się w jednym cyklu, co oznacza, że uczestnicy mogą wysyłać tylko jedno zgłoszenie przez cały okres trwania Konkursu.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

§3 NAGRODY

 1. Nagrody w konkursie stanowią:
  • a. Nagroda Główna: 1 telewizor SAMSUNG 43 cale o wartości 1880 zł brutto;
  • b. Nagrody dodatkowe: 5 voucherów, uprawniających do skorzystania z zabiegów SPA w ramach jednego popołudnia w wybranym mieście o wartości 349 zł brutto/sztuka;
  • c. Nagrody dodatkowe: 5 koszy upominkowych z produktami spożywczymi o wartości 179 zł brutto/sztuka.
 2. Zwycięzcy otrzymają od Organizatora wiadomość drogą e-mailową z informacją o zwycięstwie w Konkursie. Osoba uprawniona do Nagrody jednocześnie zostanie poproszona o przesłanie tą samą drogą wiadomości z potwierdzeniem następujących danych – imienia i nazwiska, adresu do wysyłki nagrody.
 3. W przypadku, gdy w terminie 7 dni od daty wysłania przez Organizatora do osoby uprawnionej do otrzymania Nagrody wiadomości, o której mowa w pkt 3, osoba ta nie prześle wymaganych informacji, zostanie jej odebrane prawo do nagrody.
 4. W przypadku odebrania prawa do nagrody z przyczyn wskazanych w pkt 4 powyżej, Nagroda zostanie przyznana innej osobie, którą wskaże Organizator, a która spełniła wszystkie wymagania wskazane w Regulaminie.
 5. Organizator wyśle Nagrodę do osoby uprawnionej w terminie 14 dni od daty przekazania informacji, o której mowa w pkt. 3 powyżej.
 6. Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców i wydania nagrody.
 7. Uczestnicy Konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i wykorzystanie ich dla celów informacji o Konkursie, Organizatorze Konkursu oraz ogłoszenia wyników.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody na rzecz Zwycięzcy, jeśli będzie ona wynikała z podania nieprawidłowych danych, o których mowa w Regulaminie.
 9. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Nagrody lub prawo jej zamiany, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego).
 10. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną.
 11. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora z tytułu nieotrzymania Nagrody, które nie zostały im przyznane z winy Uczestnika Konkursu.

§4 ZASADY KONKURSU

 1. W ramach akcji promocyjnej, Organizator zamieści na swojej oficjalnej stronie internetowej komunikat wraz z zadaniem konkursowym.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a)     złożenie przez Uczestnika poprawnego wniosku o pożyczkę za pośrednictwem Organizatora, w dniach 01.12.2021-09.01.2022 za pośrednictwem strony www.wandoo.pl;

b)     aktualny brak zaległości w spłacie zobowiązań wynikających z pożyczki udzielonej Uczestnikowi za pośrednictwem Organizatora przed ogłoszeniem lub w czasie trwania Konkursu, w związku ze złożeniem przez Uczestnika odpowiedniego wniosku za pośrednictwem strony www.wandoo.pl;

c)     przesłanie w terminie do dnia 12.01.2022 r. do godz. 23:59 pracy konkursowej o tematyce świątecznej. Pod pojęciem pracy konkursowej rozumie się następujące formaty: zdjęcie, kolaż zdjęć, rysunek, obraz, grafika, video, czy inny format handmade. Natomiast samo zgłoszenie powinno być w formie zdjęcia lub video, z widocznym wydrukowanym/narysowanym logo firmy Wandoo lub napisem Wandoo;

d)     Przesłana praca konkursowa ma przedstawiać wymarzone Święta uczestnika – może być to zarówno tradycyjne podejście do tematu przedstawiające choinkę, świąteczne dekoracje, prezenty, itp. lub oryginalne wyobrażenie Świąt, np. podczas egzotycznych wakacji. Praca musi być aktualna, nie można wykorzystać wcześniej wykonanego zdjęcia lub filmu;

e)     Liczy się kreatywne podejście do tematu Konkursu, oryginalność, pomysłowość oraz wartość artystyczna pracy;

f)      Pracę konkursową należy przesłać na adres email: konkurs@wandoo.pl, korzystając z tego samego adresu email Klienta użytego do założenia konta Klienta w serwisie wandoo.pl

 1. Wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 2 c) powyżej:

a)     musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

b)     nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;

c)     nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

 1. Konkurs składa się z jednego etapu.
 2. Konkurs polega na wyborze przez Komisję konkursową najciekawszej pracy wg. zdania Komisji, to jest pracy o którym mowa w ust. 2 c) powyżej. Wybór zwycięskich pracy zostanie dokonany przez Komisję w terminie do dnia 21.01.2022 r.
 3. Komisja konkursowa składa się z trzech osób wybranych przez Organizatora. Podstawowe kryteria oceny zadań konkursowych są następujące: pomysłowość, oryginalność i wartość artystyczna.
 4. Imię i nazwisko zwycięzców Nagrody Głównej oraz Nagród Dodatkowych zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.wandoo.pl do dnia 26.01.2022 r.
 5. Informacja o przyznaniu Nagród zostanie również przesłana w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej bezpośrednio do Uczestników, którym zostaną przyznane Nagrody, stosownie do treści § 3 ust. 5 i 6 niniejszego Regulaminu. 
 6. Przez wyłonienie zwycięzcy rozumie się spełnienie przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności wskazanych w §4 Regulaminu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody na rzecz Zwycięzcy, jeśli będzie to wynikało z podania nieprawidłowych danych, o których mowa w Regulaminie, ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika, bądź z innych powodów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Dokonując zgłoszenia do Konkursu Uczestnik nieodpłatnie uprawnia Organizatora do publikacji zdjęcia, o którym mowa w ust. 2 c) w dowolnych środkach przekazu, w tym sieci Internet, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

§5 ODBIÓR NAGRODY

 1. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.
 2. Nagroda objęta jest gwarancją producenta. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych Nagrody.

§6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Wandoo Finance Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8.
 2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika. W powyższym zakresie Organizator występuje w charakterze administratora danych osobowych Uczestnika.
 3. Uczestnik może skontaktować się z administratorem danych pod adresem korespondencyjnym Organizatora wskazanym w §1 ust. 1 Regulaminu oraz pod adresem email iod@wandoo.pl.
 4. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej, wynikającego z odrębnych przepisów oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników związanych z Konkursem.
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
 7. W związku z przetwarzaniem danych przez Organizatora, Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia:

a)     dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych,

b)     cofnięcia zgody na przetwarzanie, przy czym przetwarzanie danych będzie legalne do czasu wycofania zgody, a cofnięcie zgody powoduje brak możliwości dalszego udziału w Konkursie,

c)     żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w przepisach prawa,

d)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych,

e)     przeniesienia danych do innego administratora danych,

f)      wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników na adres: Organizatora, z dopiskiem „Konkurs Wandoo” – info@wandoo.pl.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dokładny adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Organizator powiadomi o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez osobę zgłaszającą reklamację.
 4. Postanowienia ust. 1 - 3 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłane zdjęcie, dostarczone do Organizatora w ramach zadania konkursowego, zostało stworzone samodzielnie przez Uczestnika i jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
 2. Z chwilą przesłania rozwiązania zadania konkursowego Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z przesłanego rozwiązania zadania konkursowego stanowiącego utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:

a)     utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) dowolną techniką,

b)     publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

c)     nadawanie za pomocą fonii.

 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania z utworu w postaci rozwiązania zadania konkursowego bez wskazywania jego autora.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora akcji oraz na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.wandoo.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem uczestników Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w wypadku podjęcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
Kontakt z nami
Napisz do nas