Polityka prywatności

Spółka Wandoo Finance Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, wprowadza zasady prywatności (zwane dalej „Polityką Prywatności”) dla osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem www.wandoo.pl

 

Definicje:

Dane Osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Administrator Danych -oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

 

1. Warunki ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności opracowana zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i swobodnego przepływu tych danych, oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Polityka Prywatności jest fundamentalnym dokumentem regulacyjnym Administratora, który określa jego główne obszary działalności w zakresie przetwarzania i ochrony Danych Osobowych przez Administratora.

Polityka Prywatności ma zastosowanie, jeśli Klient korzysta, użył lub wyraził chęć skorzystania z usług świadczonych przez Administratora i obejmuje relacje z Klientem ustanowionym przed wejściem w życie Polityki Prywatności.

Obecną wersję Polityki Prywatności można uzyskać na stronie internetowej Administratora: www.wandoo.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce Prywatności, fakt ten zostanie przekazany Podmiotom danych poprzez zawiadomienie na stronie internetowej administratora przed lub nie później niż w momencie, gdy nastąpi wdrożenie.

Polityka plików cookies dostępna jest na stronie internetowej Administratora: www.wandoo.pl.

 

2. Administratorem Danych Osobowych jest Wandoo Finance Sp. z o.o. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000629774; NIP 5252670955; REGON 365046670.

Adres: Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Telefon: 22 3800102

E-mail:info@wandoo.pl

 

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 

E-mail: iod@wandoo.pl

 

4. Dane Osobowe będą wykorzystywane do następujących celów przetwarzania, a także zgodnie z podstawą prawną:

• Rejestracja potencjalnych klientów

Aby zarejestrować się na stronie internetowej Administratora, osoby, których dane dotyczą, przekazują pewne informacje na swój temat w celu identyfikacji i weryfikacji. Do momentu wypełnienia formularza online, osoby przetwarzające dane, zgadzają się na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w tym celu.

• Udzielenie pożyczki

W celu podjęcia kroków na życzenie Klienta przed zawarciem umowy lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych oraz weryfikacji tożsamości lub uzasadnionych interesów w zakresie dochodzenia roszczeń prawnych i wypowiedzenia umowy.

• Ocena kredytowa i ocena ryzyka

Przeprowadzanie ocen kredytowych i ryzyka Klienta w celu ustalenia, jakie warunki kredytu powinny zostać zaoferowane Klientowi i podjęcie kroków na żądanie Klienta przed zawarciem umowy lub w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub uzasadnione zainteresowanie zarządzaniem ryzykiem.

• Przetwarzanie umowy pożyczki

Przeprowadzanie wewnętrznych obliczeń, przetwarzanie płatności i analizy długu na podstawie wykonania umowy kredytowej lub w celu zarządzania długiem Klienta i przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących oceny kredytowej i innych ocen ryzyka przy udzielaniu kredytów i innych usług finansowych.

• Windykacja i windykacja zewnętrzna

Zgodnie z zawartymi umowami i uzasadnionymi interesami dot. dokonywania płatności i prowizji od Klienta, opłat i odsetek należnych z rachunków kredytowych Klientów. Pozyskiwanie i odzyskiwanie pożyczonych środków, w tym ustanawianie i obrona roszczeń prawnych z tytułu niewykonania umów pożyczek.

• Promocje marketingowe

Przeprowadzanie analiz rynku, usług i analiz statystycznych w oparciu o uzasadnione zainteresowanie udoskonalaniem usług i opracowywaniem nowych produktów. Oferowanie usług, w tym spersonalizowanych ofert i współpracy z partnerami lub reklamowanymi, za zgodą Klienta. 

 

5. Wszelkie uzasadnione interesy realizowane przez nas lub strony trzecie, z których usług korzystamy, są następujące:

• Rozwój produktów i usług

• Definiowanie typów klientów dla nowych produktów lub usług

• Uzyskanie zgody Klienta w razie konieczności skontaktowania się z Klientami

• Skuteczność w wypełnianiu obowiązków prawnych i zgodnych z umową

• Przestrzeganie przepisów prawnych i wytycznych organów regulacyjnych lub urzędów

• Zapobieganie i wykrywanie oszustw, prania pieniędzy i innych przestępstw

 

6. Kategorie Danych Osobowych

Dane Osobowe, które mają być gromadzone i uwzględniane w bazie danych Wandoo Finance Sp. z o.o., będą ograniczone do następujących odpowiednich kategorii i odpowiednich celów przetwarzania:

• Dane identyfikacyjne - imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer rachunku bankowego, adres, adres e-mail

• Dane kontaktowe - adres, telefon, adres e-mail

• Informacje finansowe - konta, własność, kredyty, przychody, zobowiązania, historia finansowa klienta

• Informacje zawodowe - kariera naukowa i / lub zawodowa

• Informacje o adresie zamieszkania Klienta - miejsce zamieszkania klienta

• Lokalizacja i lokalizacja IT - adres zamieszkania, numer telefonu w kraju rejestracji, adres IP, informacje o rejestracji urządzenia

• Informacje behawioralne - szczegóły dotyczące preferowanych produktów lub usług Klienta

Specjalne kategorie Danych Osobowych, takie jak rasa, religia czy przynależności polityczne, nie są używane bez zgody użytkownika.

 

7. Jak długo przechowywane są Dane Osobowe

• Administrator będzie przechowywać Dane Osobowe tak długo, jak Podmioty danych są klientami lub przez okres określony w obowiązującym prawie i przez okres nie dłuższy niż wymagany do celów przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli taki okres nie jest przewidziany przez prawo lub umowę to są one następujące:

• Aby odpowiedzieć na pytanie lub skargę, lub wykazać, że zapewniono sprawiedliwe traktowanie

• Przetwarzanie Danych Osobowych klienta w ramach wewnętrznych procedur

• Przestrzeganie przepisów prawnych mających zastosowanie do umowy, transakcji, oceny ryzyka lub prowadzenia dokumentacji

 

8. Kategorie odbiorców Danych Osobowych: 

Administrator może udostępniać Dane Osobowe stronom trzecim, takim jak organizacje, rządy, partnerzy i firmy świadczące usługi (w tym podwykonawcy). Administrator może to zrobić, aby dostarczyć Klientom produkty i usługi, prowadzić działalność i przestrzegać przepisów, którym podlega. Kategorie odbiorców są następujące:

• programiści IT i opiekunowie

• instytucje pożyczkowe, kredytowe, finansowe

• firmy i organizacje, które pomagają w przetwarzaniu transakcji

• komornicy

• windykatorzy

• biura informacji gospodarczej

• inwestorzy

• doradcy (w tym, ale nie wyłącznie, księgowi, prawnicy lub inni profesjonalni konsultanci)

• ubezpieczyciele lub organy podatkowe

• samorządy

• inni dostawcy usług

 

9. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Administrator zabezpiecza Dane Osobowe Klienta przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Administrator zabezpiecza Dane Osobowe na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

 

10. Podmiot danych, który może udowodnić swoją tożsamość, może wykonywać następujące prawa Podmiotów Danych:

• Znać, aktualizować i poprawiać swoje Dane Osobowe przed Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Danych Osobowych wskazanych w niniejszej polityce prywatności. To uprawnienie może być wykonywane w przypadku, między innymi, częściowych, niedokładnych, niekompletnych, fragmentarycznych lub wprowadzających w błąd zapisów, lub w przypadku, gdy przetwarzanie jest zabronione lub niedozwolone.

• Wycofać zgodę w dowolnym momencie. Jeśli zgoda zostanie wycofana, możemy nie być w stanie świadczyć usług lub produktów.

• Złożyć prośbę o usunięcie Danych Osobowych, gdy zasady prawne dotyczące przetwarzania nie są przestrzegane.

• Znać wszystkie informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych i ich wykorzystania w zakresie procesów, które zostały wykonane z ich danymi osobowymi podczas takiego przetwarzania.

• Uzyskać kopię swoich Danych Osobowych od Administratora, jako plik cyfrowy, aby zachować i używać ją do celów osobistych, przekazywać lub udostępniać innym. 

 Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty otrzymania. Jeżeli nie jest możliwe spełnienie żądania w określonym terminie, Klient zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, z sugerowaną datą udzielenia odpowiedzi. Nowa data nie może jednak przekroczyć 60 dni po wygaśnięciu pierwotnego terminu.

 

11. Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Zgodnie z przepisami, Klient ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym Przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne, które go dotyczą lub w podobny sposób znacząco na niego wpływają.

 

Niniejszy dokument obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Kontakt z nami
Napisz do nas