Polityka prywatności w serwisie www.wandoo.pl („Serwis”)

Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Spółka Wandoo Finance Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, wprowadza zasady prywatności (zwane dalej „Polityką Prywatności”) dla osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem www.wandoo.pl
 2. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych:
  1. Użytkowników korzystających z Serwisu w celu skorzystania z oferty pożyczkowej instytucji pożyczkowych, na rzecz których Wandoo Finance Sp. z o.o. świadczy usługę pośrednictwa kredytowego (aktualna lista dostępna na stronie internetowej Serwisu).
  2. Innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem z Wandoo Finance Sp. z o.o. w jakimkolwiek innym celu.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Wandoo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 12 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000629774 , REGON 365046670, NIP 5252670955
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek może być konieczne do skorzystania z niektórych usług świadczonych przez Wandoo Finance Sp. z o.o. oraz instytucje pożyczkowe, na rzecz których Wandoo Finance Sp. z o.o. świadczy usługę pośrednictwa kredytowego. Zgoda może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Wandoo Finance Sp. z o.o. w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:
  1. Zawarcia i wykonywania Ramowej Umowy Pożyczki z instytucjami pożyczkowymi, na rzecz których Wandoo Finance Sp. z o.o. świadczy usługę pośrednictwa kredytowego.
  2. Świadczenia dostępnych za pośrednictwem Serwisu usług.
  3. Weryfikacji tożsamości Użytkownika, który zamierza zawrzeć Ramową Umowę Pożyczki z instytucjami pożyczkowymi, na rzecz których Wandoo Finance Sp. z o.o. świadczy usługę pośrednictwa kredytowego, a także jego wiarygodności finansowej i wypłacalności.
  4. Marketingu usług świadczonych przez Wandoo Finance Sp. z o.o. oraz marketingu usług świadczonych przez instytucje pożyczkowe, na rzecz których Wandoo Finance Sp. z o.o. świadczy usługę pośrednictwa kredytowego (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody), w tym przesyłania tzw. newsletterów.
  5. Obsługi procesu rejestracji w Serwisie, tj. jednorazowej czynności, polegającej na założeniu przez Użytkownika konta użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Wandoo Finance Sp. z o.o. na stronie Serwisu.
  6. Logowania do konta Użytkownika.
  7. Ewentualnego dochodzenia roszczeń.
  8. Wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  9. Zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu.
  10. Tworzenia wewnętrznych raportów i analiz.
  11. Tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
  12. Dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników.
  13. Obsługi reklamacji.
 6. Dane Osobowe osób korzystających z Serwisu, a nie będących klientami Serwisu przetwarzane są przez Wandoo Finance Sp. z o.o. w celu:
  1. Dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz osób nie będących jego klientami.
  2. Wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  3. Tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu.
 7. Wandoo Finance Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkowników podmiotom trzecim:
  1. Gdy jest to niezbędne do zawarcia i wykonywania Ramowej Umowy Pożyczki z instytucjami pożyczkowymi, na rzecz których Wandoo Finance Sp. z o.o. świadczy usługę pośrednictwa kredytowego - w takim wypadku Wandoo Finance Sp. z o.o. może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom:
   • Spółce Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie.
   • Spółce Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie.
   • Spółce Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie.
  2. Firmom pocztowym, windykacyjnym, informatycznym oraz archiwizacyjnym, gdy jest to niezbędne w celu wykonania Ramowej Umowy Pożyczki, zawartej z Użytkownikiem przez instytucje pożyczkowe, na rzecz których Wandoo Finance Sp. z o.o. świadczy usługę pośrednictwa kredytowego.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 9. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 7 i 8 powyżej informacje dotyczące Użytkownika Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 10. Dane dotyczące Użytkownika Serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem umowy pożyczki zawartej przez daną osobę (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.
 11. W przypadku gdy Wandoo Finance Sp. z o.o. występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody poprzez zalogowanie do konta Użytkownika, jak również skorzystanie z linku dezaktywującego wskazanego w każdej informacji handlowej lub dzwoniąc na numer telefonu kontaktowego Wandoo Finance Sp. z o.o. wskazany w Serwisie.
 12. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres info@wandoo.pl, zadzwonić pod numer telefonu kontaktowego Wandoo Finance Sp. z o.o. wskazany w Serwisie.
 13. Wandoo Finance Sp. z o.o. informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Wandoo Finance Sp. z o.o. informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika korzystającego z Serwisu, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 14. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane Osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 15. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Serwisu.
 16. Wandoo Finance Sp. z o.o. oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres e-mail: info@wandoo.pl
 17. Wandoo Finance Sp. z o.o., jako Administrator danych oświadcza, iż dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu internetowego są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204).
Kontakt z nami
Kontakt z nami
Napisz do nas