Konkurs

💡 Uwaga, uwaga. Uprościliśmy zasady konkursu. Teraz jeszcze łatwiej wziąć w nim udział! 

 

Do wygrania: iPad Pro 11 cali 64GB Wi-Fi oraz 2 razy Samsung Galaxy S9 SM-G960.

Okres trwania: 10.12.2018r do 14.02.2019r.

Co musisz zrobić?

 

 1. Mieć jedną spłaconą pożyczkę w Wandoo i otrzymać kolejną w czasie trwania konkursu.
 2. Polubić i dodać do obserwowanych nasz profil na Facebook’u oraz napisać opinię.
 3. Wymyślić i wysłać krótki, związany z nami slogan reklamowy (info@wandoo.pl w tytule Konkurs).

 

Nie martw się jeśli nie masz jeszcze spłaconej pożyczki w Wandoo.pl. Zdążysz ją wziąć, spłacić i przy kolejnej, wziąć udział w konkursie!

 

Każda kolejna pożyczka zaciągnięta w okresie trwania konkursu (z kolejnym sloganem) zwiększa Twoje szanse na wygraną! Powodzenia!!!

 

Regulamin Konkursu Wygraj z Wandoo.pl
(dalej „Regulamin”)

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Wandoo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Tytusa Chałubińskiego 8 (00-613), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000629774, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Wygraj z Wandoo.pl”, którego celem jest promocja marki oraz produktów oferowanych za pośrednictwem strony www.wandoo.pl.
 3. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 10 grudnia 2018r. do 14 lutego 2019r.
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie całego kraju.
 5. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
 6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2015 poz. 612 z późn. zm.).

§2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”), może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca numer PESEL, zamieszkująca na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, będąca klientem korzystającym z usług Organizatora, która wypełniła zadanie konkursowe oraz w czasie trwania Konkursu spełniła wszystkie warunku określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Konkurs odbędzie się w jednym cyklu, co oznacza, że uczestnicy mogą wysyłać tylko jedną odpowiedź do każdej zawartej pożyczki (liczonej od 2-giej) przez cały okres trwania Konkursu.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

§3 NAGRODY

 1. Główną nagrodą w konkursie jest:
  • a. Nagrody Główne – iPad Pro 11 cala 64GB Wi-Fi, 2 x Samsung Galaxy S9 SM-G960.
  • b. nagrody pieniężne dla Uczestników, którzy wygrali Nagrodę Główną, w wysokości 11,11% wartości Nagrody Głównej, o której mowa w pkt. a, która zostanie w całości przeznaczona na poczet należnego od Zwycięzcy podatku dochodowego;
 2. Nagroda pieniężna, o której mowa ust. 1 pkt. b zostanie pobrana i przekazana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem podatku od nagród zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 roku poz. 361 z późn. zm.), na co Uczestnik wyraża zgodę.
 3. Zwycięzcy otrzymają od Organizatora wiadomość drogą e-mailową z informacją o zwycięstwie w Konkursie. Osoba uprawniona do Nagrody Głównej jednocześnie zostanie poproszona o przesłanie tą samą drogą wiadomości z potwierdzeniem następujących danych – imienia i nazwiska, adresu do wysyłki nagrody.
 4. W przypadku, gdy w terminie 7 dni od daty wysłania przez Organizatora do osoby uprawnionej do otrzymania Nagrody Głównej wiadomości, o której mowa w pkt 3, osoba ta nie prześle wymaganych informacji, zostanie jej odebrane prawo do nagrody.
 5. W przypadku odebrania prawa do nagrody z przyczyn wskazanych w pkt 4 powyżej, Nagroda Główna zostanie przyznana innej osobie, którą wskaże Organizator, a która spełniła wszystkie wymagania wskazane w Regulaminie.
 6. Organizator wyśle Nagrodę Główną do osoby uprawnionej w terminie 14 dni od daty przekazania informacji, o której mowa w pkt. 3 powyżej.
 7. Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzcy i wydania nagrody.
 8. Uczestnicy Konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i wykorzystanie ich dla celów informacji o Konkursie, Organizatorze Konkursu oraz ogłoszenia wyników.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody na rzecz Zwycięzcy, jeśli będzie ona wynikała z podania nieprawidłowych danych, o których mowa w Regulaminie.
 10. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Nagrody lub prawo jej zamiany, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego).
 11. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną.
 12. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora z tytułu nieotrzymania Nagrody, które nie zostały im przyznane z winy Uczestnika Konkursu.

§4 ZASADY KONKURSU

 1. W ramach akcji promocyjnej, Organizator zamieści na swojej oficjalnej stronie internetowej komunikat wraz z zadaniem konkursowym.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  • a) uzyskanie i spłacenie minimum 1 pożyczki udzielonej Uczestnikowi za pośrednictwem Organizatora przed ogłoszeniem lub w czasie trwania Konkursu, w związku ze złożeniem przez Uczestnika odpowiedniego wniosku za pośrednictwem strony www.wandoo.pl;
  • b)  aktualny brak zaległości w spłacie zobowiązań wynikających z pożyczki udzielonej Uczestnikowi za pośrednictwem Organizatora przed ogłoszeniem lub w czasie trwania Konkursu, w związku ze złożeniem przez Uczestnika odpowiedniego wniosku za pośrednictwem strony www.wandoo.pl;
  • c)  polubienie i dodanie do obserwowanych profilu Wandoo.pl na portalu Facebook;
  • d)  zamieszczenie opinii o Wandoo.pl na portalu Facebook;
  • e) przesłanie do dnia zakończenia konkursu krótkiego sloganu reklamowego związanego z Wandoo.pl na adres email: info@wandoo.pl w tytule Konkurs.
 3. Wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 2 d) i e) powyżej:
  • a) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
  • b) nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;
  • c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
 4. Konkurs składa się z jednego etapu.
 5. Konkurs polega na wyborze przez Komisję konkursową najciekawszego zdaniem Komisji sloganu reklamowego, o którym mowa w ust. 2 e) powyżej w terminie do dnia 20 lutego 2019r.
 6. Komisja konkursowa składa się z trzech osób wybranych przez Organizatora. Podstawowe kryteria oceny zadań konkursowych są następujące: pomysłowość, oryginalność i wartość artystyczna.
 7. Imię i nazwisko zwycięzcy Nagrody Głównej wraz z przesłanym rozwiązaniem zadania konkursowego, zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.wandoo.pl do dnia 25 lutego 2019r.
 8. Przez wyłonienie zwycięzcy rozumie się spełnienie przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności wskazanych w §4 Regulaminu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody na rzecz Zwycięzcy, jeśli będzie to wynikało z podania nieprawidłowych danych, o których mowa Regulaminie, ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika, bądź z innych powodów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Dokonując zgłoszenia do Konkursu Uczestnik uprawnia Organizatora do publikacji sloganu reklamowego, o którym mowa w ust. 2 e) w sieci Internet, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

§6 ODBIÓR NAGRODY

 1. Nagroda Główna zostanie wysłana przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.
 2. Nagroda objęta jest gwarancją producenta. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych Nagrody Głównej.

§7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Wandoo Finance Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8.
 2. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) w celach uczestnictwa w konkursie, rozstrzygnięcia konkursu oraz przekazania Nagrody.
 3. Każda osoba ma prawo do:
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. prawo do przenoszenia danych;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: wgląd, zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a) i b) RODO.
 4. Organizator oświadcza, że powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, które zostały zapoznane z zasadami ich ochrony.

§8 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników na adres: Organizatora, z dopiskiem „Konkurs Wandoo – Wygraj z Wandoo.pl”.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dokładny adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Organizator powiadomi o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez osobę zgłaszającą reklamację.
 4. Postanowienia ust. 1 - 3 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 9 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłane rozwiązanie zadania konkursowego zostało stworzone samodzielnie przez Uczestnika i jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
 2. Z chwilą przesłania rozwiązania zadania konkursowego Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z przesłanego rozwiązania zadania konkursowego stanowiącego utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
  • a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) dowolną techniką,
  • b) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  • c) nadawanie za pomocą fonii.
 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania z utworu w postaci rozwiązania zadania konkursowego bez wskazywania jego autora.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora akcji oraz na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.wandoo.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem uczestników Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w wypadku podjęcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 

 

Kontakt z nami
Kontakt z nami
Napisz do nas