Dokumenty

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 


§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1.1    Przedmiotem niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki jest określenie zasad, na jakich Pożyczkodawca (reprezentowany przez Pośrednika) oraz Pożyczkobiorca zawierać będą Umowy Pożyczki. Umowy Pożyczki zawierane będą na wniosek Pożyczkobiorcy złożony stosownie do treści niniejszej Umowy, po dokonaniu przez Pożyczkodawcę oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, a także po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki.
1.2    Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na Rachunku Bankowym Pożyczkobiorcy lub na rachunkach - wskazanych przez Pożyczkobiorcę - podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy (Pożyczka refinansująca).
1.3    Umowy Pożyczki zawierane są na czas określony do dnia całkowitej spłaty Kwoty do Spłaty.
1.4    Niniejsza Ramowa Umowa Pożyczki ma zastosowanie do każdej Umowy Pożyczki zawartej przez Pożyczkodawcę z Pożyczkobiorcą.
1.5    Pożyczka może zostać udzielona tylko w złotych polskich. W przypadku zmiany obowiązującej waluty w Polsce, Pożyczkodawca udzieli Pożyczki w obowiązującej walucie.
1.6    Na podstawie niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie Pożyczkobiorcy, który jest osobą fizyczną i posiada  pełną zdolność do czynności prawnych, a także spełnia następujące warunki:
a)    zarejestrował się na Platformie Pożyczkowej i utworzył Konto Użytkownika;
b)    dokonał Przelewu Weryfikacyjnego lub dokonał weryfikacji za pomocą Usługi Instantor;
c)    złożył w sposób prawidłowy Wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki, który został zaakceptowany przez Pożyczkodawcę;
d)    przeszedł pozytywnie Weryfikację oraz uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej;
e)    zawarł z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki na zasadach określonych w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki;
f)    w chwili ubiegania się o Pożyczkę Pożyczkobiorca nie posiada zaległości finansowych względem Pożyczkodawcy;
g)    spełnia pozostałe warunki przewidziane w Umowie.
1.7    Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia pisane z wielkiej litery posiadają znaczenie nadane im w § 2 niniejszej Umowy.

§ 2. DEFINICJE
Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają:
2.1.    Dzień Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Pożyczkodawcy Kwotę do Spłaty, z uwzględnieniem terminów płatności wynikających z Harmonogramu;
2.2.    Formularz Informacyjny - oznacza formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 i 14 Ustawy, dostępny dla Pożyczkobiorcy oraz niezalogowanych użytkowników na Platformie Pożyczkowej w wersji elektronicznej i każdorazowo udostępniany Pożyczkobiorcy przed zawarciem Umowy oraz przed każdorazowym złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki, na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie;
2.3.    Formularz Rejestracyjny – elektroniczny formularz znajdujący się na Platformie Pożyczkowej udostępniony Pożyczkobiorcom w celu rejestracji oraz składania Wniosków o zawarcie Umowy Pożyczki;
2.4.    Harmonogram - oznacza harmonogram spłaty Pożyczki w rozumieniu art. 37 Ustawy, zawierający określenie terminu i wysokości raty Pożyczki z wyodrębnieniem jej poszczególnych składników, w szczególności kapitału, odsetek oraz wszelkich innych kosztów Pożyczki, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść, stanowiący integralną część Umowy Pożyczki;
2.5.    Indywidualne Warunki Umowy – oznaczają warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą reprezentowanego przez Pośrednika, przy czym za Indywidualne Warunki Umowy uważa się: kwotę Pożyczki, okres na jaki została udzielona Pożyczka, liczbę rat Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki.
2.6.    Klient – oznacza osobę zainteresowaną uzyskaniem Pożyczki od Pożyczkodawcy;    
2.7.    Konto Użytkownika - oznacza indywidualne konto użytkownika założone przez Pożyczkobiorcę w trakcie rejestracji na Platformie Pożyczkowej, udostępnione Pożyczkobiorcy po zalogowaniu w celu składania Wniosków o zawarcie Umowy Pożyczki oraz komunikowania się z Pożyczkodawcą oraz Pośrednikiem w zakresie spraw regulowanych niniejszą Umową;
2.8.    Kwota Pożyczki – oznacza kwotę przekazaną przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika (działającego w imieniu Pożyczkodawcy) na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki (kapitał Pożyczki) lub na rachunki podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy, wskazanych przez Pożyczkobiorcę we Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki Refinansującej, z zastrzeżeniem możliwości przekazania tej kwoty z rachunku podmiotu działającego na rzecz Pożyczkodawcy w zakresie obsługi wypłat dla Pożyczkobiorców;
2.9.    Kwota do Spłaty – Kwota Pożyczki powiększona o Prowizję oraz Odsetki, a w przypadku nieterminowej płatności powiększona również o odsetki naliczane za nieterminową płatność;
2.10.    Odsetki – oznaczają odsetki naliczane według rocznej stopy oprocentowania od Kwoty Pożyczki w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej integralną część niniejszej Umowy;
2.11.    Platforma Pożyczkowa - oznacza stronę internetową Pośrednika wykorzystywaną w celu zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki oraz późniejszego zawierania Umów Pożyczki;
2.12.    Pośrednik - oznacza spółkę Wandoo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, KRS 0000629774,  NIP 5252670955, REGON 365046670, o kapitale zakładowym w wysokości 250000 PLN, która świadczy usługi pośrednictwa finansowego na rzecz Pożyczkodawcy i jest uprawniona do wykonywania w imieniu Pożyczkodawcy czynności wskazanych w niniejszej Umowie;
2.13.    Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki – przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika (działającego w imieniu Pożyczkodawcy) na Trwałym Nośniku dokument potwierdzający zawarcie każdej poszczególnej Umowy Pożyczki oraz zawierający informacje, o których mowa w art. 30 Ustawy;
2.14.    Pożyczka – oznacza środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w formie krótkoterminowej pożyczki w wysokości i na warunkach określonych w danej Umowie Pożyczki;
2.15.    Pożyczka promocyjna - oznacza kwotę pieniężną, którą Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy w formie pożyczki na zasadach promocyjnych określonych każdorazowo na Platformie Pożyczkowej podczas trwania promocji, z zastrzeżeniem, że zasady promocyjne przestają obowiązywać w przypadku jakiegokolwiek naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków spłaty przyznanej Pożyczki promocyjnej;
2.16.    Pożyczka refinansująca - oznacza Pożyczkę udzieloną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Pożyczkobiorcy względem podmiotów trzecich, stosownie do dyspozycji Pożyczkobiorcy;
2.17.    Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną spełniającą warunki określone w niniejszej Umowie, która w wyniku rejestracji i weryfikacji uzyskała status Pożyczkobiorcy, zamierzającą skorzystać z prawa do otrzymania Pożyczki oraz innych praw nadanych w Umowie Pożyczki;
2.18.    Pożyczkodawca – oznacza spółkę Finva Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000630804 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200000 zł, NIP 5223068701,  REGON 365089610;
2.19.    Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu przygotowania, udzielenia i uruchomienia Pożyczki;
2.20.    Opłata za Utworzenie Konta Użytkownika - opłata w wysokości 0,01 PLN należna Pośrednikowi od Pożyczkobiorcy z tytułu utworzenia Konta Użytkownika;
2.21.    Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkobiorcy prowadzony w systemie bankowości elektronicznej w walucie polskiej przez bank działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega weryfikacji określonej w niniejszej Umowie przez Pożyczkodawcę oraz na który Pożyczkodawca lub Pośrednik (działający w imieniu Pożyczkodawcy) wypłaca kwoty wynikające z zawartej Umowy Pożyczki;
2.22.    Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy - oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy, na który Pożyczkobiorca dokonuje spłat należnych Pożyczkodawcy lub wskazany przez Pożyczkodawcę rachunek bankowy podmiotu działającego na zlecenie Pożyczkodawcy (np. rachunek bankowy Pośrednika);
2.23.    Ramowa Umowa Pożyczki – oznacza niniejszą Ramową Umowę Pożyczki, stanowiącą integralną część Umów Pożyczki;
2.24.    Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pośrednika, wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm);
2.25.    Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO – oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, tj. całkowity koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Pożyczki w stosunku rocznym;
2.26.    Strona – oznacza Pożyczkodawcę i/lub Pożyczkobiorcę osobno;
2.27.    Strony – oznaczają Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę razem;
2.28.    Tabela Opłat i Prowizji - oznacza określenie całkowitych kwot Pożyczek, a także stawek opłat, prowizji i oprocentowania, jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczki, jak również należności związanych z nieterminową spłatą Pożyczki, stanowiąca integralną część Ramowej Umowy Pożyczki;
2.29.    Trwały Nośnik – oznacza materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Pożyczkobiorcy w związku z Umową, przez czas odpowiedni do celów, jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej treści;
2.30.    Umowa Pożyczki – oznacza jakąkolwiek umowę pożyczki lub umowę pożyczki refinansującą zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, poprzez zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki oraz uzgodnienie Indywidualnych Warunków Umowy;

2.31.    Usługa Instantor – system informatyczny umożliwiający natychmiastową weryfikację rachunku bankowego Pożyczkobiorcy po uprzednio wyrażonej przez Pożyczkobiorcę dobrowolnej zgodzie na przeprowadzenie ww. weryfikacji. W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z usługi Instantor przypisanie numeru konta bankowego Pożyczkobiorcy następuje automatycznie w systemie teleinformatycznym Pośrednika i Pożyczkodawcy;

2.32.    Ustawa – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 126 poz. 715);
2.33.    Weryfikacja – oznacza czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy lub Pośrednika (działającego w imieniu Pożyczkodawcy), polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych podanych przez Pożyczkobiorcę w trakcie rejestracji na Platformie Pożyczkowej;
2.34.    Wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki – oznacza wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę w sposób określony w niniejszej Umowie, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki.

2.35.    Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

2.36.    Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

2.36.    RODO - ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

2.37.    Przetwarzanie danych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

§ 3. UTWORZENIE KONTA KLIENTA
3.1.    Warunkiem złożenia Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki i zawarcia Umowy Pożyczki jest dokonanie przez Pożyczkobiorcę rejestracji na Platformie Pożyczkowej oraz utworzenie Konta Użytkownika, które jest aktywne w momencie składania Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki.
3.2.    Rejestracja i utworzenie Konta Klienta dokonywana jest jednorazowo przez Pożyczkobiorcę i następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na Platformie Pożyczkowej.
3.3.    Rejestrując się na Platformie Pożyczkowej i składając Wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca oświadcza, że – odpowiednio – na dzień rejestracji oraz na dzień składania Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki spełnia warunki określone w pkt 1.6. niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.
3.4.     Wypełniając Formularz Internetowy Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy lub Pośrednika odnośnie prawdziwości danych podanych przez Klienta w Formularzu Internetowym, Pożyczkodawca lub Pośrednik ma prawo odmówić Klientowi prawa rejestracji na Platformie Pożyczkowej. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną Pożyczkobiorcy.
3.5.    W celu uzyskania dostępu do utworzonego Konta Użytkownika, Pożyczkobiorca podaje adres poczty e-mail Pożyczkobiorcy i hasło, za pomocą, którego Pożyczkobiorca potwierdzi swoją tożsamość i będzie mógł zalogować się na swoim Koncie Użytkownika.
3.6.    Po poprawnym wypełnieniu Formularza Internetowego, celem weryfikacji danych podanych przez Klienta oraz potwierdzenia numeru Rachunku Bankowego Klienta, Klientowi zostaną przekazane za pośrednictwem Platformy Pożyczkowej dane niezbędne do dokonania Przelewu Weryfikacyjnego. W celu potwierdzenia rejestracji Klient zobowiązany jest dokonać Przelewu Weryfikacyjnego na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy, wpisując w tytule przelewu tekst zgodny z komunikatem otrzymanym drogą elektroniczną po poprawnym wypełnieniu Formularza Internetowego. W przypadku, gdy Klient posiada Rachunek Bankowy w banku niewymienionym na Platformie Pożyczkowej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać Przelewu Weryfikacyjnego zgodnie z instrukcją zamieszczoną na Platformie Pożyczkowej.

3.7. W celu potwierdzenia rejestracji, Klient ma również możliwość dokonania weryfikacji Rachunku Bankowego za pośrednictwem Usługi Instantor, której zasady działania zostały wyjaśnione na Stronie Internetowej, przy czym Klient uprzednio wyraża zgodę na przeprowadzenie weryfikacji rachunku bankowego we wskazany powyżej sposób. W przypadku weryfikacji Rachunku Bankowego za pośrednictwem Usługi Instantor, Pożyczkobiorca zwolniony jest z obowiązku dokonywania Przelewu Weryfikacyjnego..
3.8.    Po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę Przelewu Weryfikacyjnego, zgodnie z pkt 3.6 lub dokonaniu weryfikacji poprzez Usługę Instantor, zgodnie z pkt 3.7 powyżej, rejestrację uważa się za zakończoną.
3.9.    Warunki korzystania przez Pożyczkobiorcę z Konta Klienta opisane są w Regulaminie.
3.10.    Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Pożyczkodawcy za pośrednictwem Pośrednika o wszelkich zmianach w zakresie danych udostępnionych w Formularzu Informacyjnym, w szczególności o zmianie nazwiska lub adresu do korespondencji wskazanego we wniosku oraz pozostałych zmianach mających wpływ na realizowanie Ramowej Umowy Pożyczki.
3.11.    Zmiana danych następuje zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na Platformie Pożyczkowej.
3.12.    Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dołożenia należytych starań, aby informacje poufne Pożyczkobiorcy (w tym adres e-mail i hasło) nie znalazły się w posiadaniu osób trzecich.
3.13.    W przypadku korzystania przez Pożyczkobiorcę z Platformy Pożyczkowej należącej do Pośrednika, Pożyczkobiorca wyraża zgodę na zamieszczanie przez Pośrednika na Koncie Użytkownika informacji odnośnie pożyczek udzielonych Pożyczkobiorcy przez innych pożyczkodawców, z którymi współpracuje Pośrednik.

§ 4. ZAWARCIE RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI
4.1.    Ramowa Umowa Pożyczki zostaje zawarta na podstawie wniosku Pożyczkobiorcy o zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki w trakcie przeprowadzenia przez Pożyczkobiorcę procedury założenia Konta Klienta stosownie do treści § 3 niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.
4.2.    Dokument Ramowej Umowy Pożyczki zostaje udostępniony Pożyczkobiorcy poprzez Platformę Pożyczkową (przed zawarciem tej umowy) w trakcie procesu rejestracji na Platformie Pożyczkowej. Dodatkowo, wzór Ramowej Umowy Pożyczki dostępny jest na Platformie Pożyczkowej bez konieczności rejestracji i zakładania Konta Klienta.
4.3.    Rejestrując się na Platformie Pożyczkowej i składając Wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca  oświadcza, że:
a)    zapoznał się z Ramową Umową Pożyczki zamieszczoną na Platformie Pożyczkowej;
b)    jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim;
c)    wyraża zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu;
d)    wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę oraz Pośrednika swoich danych osobowych w celach zawarcia Umowy Pożyczki;
e)    został poinformowany i zna swoje prawa zgodnie z wytycznymi art. 13 RODO, co dokładnie zostało opisane w par. 15 Umowy;
f)    Udzielam upoważnienia WANDOO FINANCE Sp. z o.o., FINVA Sp. z o.o. oraz OREON Sp. z o.o. (każdej z tych spółek samodzielnie) do wystąpienia i uzyskania z biur informacji gospodarczych, w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 ze zm.) („Ustawa”), informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich celem oceny ryzyka kredytowego oraz oceny zdolności kredytowej dotyczącej mojej osoby. Jednocześnie upoważniam Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Związek Banków Polskich do udostępnienia InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez WANDOO FINANCE Sp. z o.o., FINVA Sp. z o.o. oraz OREON Sp. z o.o. informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych wobec otrzymującego zgodę do biur informacji gospodarczych, w rozumieniu Ustawy na zasadach i w zakresie określonym w Ustawie. Jednocześnie potwierdzam, że zostałem poinformowany o możliwości odwołania upoważnienia w każdym czasie.

4.4.    Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę oraz Pośrednika (każdego z nich niezależnie) do przekazywania informacji o wywiązywaniu się przez niego z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz Pożyczkodawcy, wynikających z niniejszej Umowy do:
-    BIG InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77;
-    Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław;
-    Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

4.5.    Niezwłocznie po zakończeniu przez Pożyczkobiorcę procedury rejestracji na Platformie Pożyczkowej oraz założenia Konta Klienta stosownie do treści § 3 niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca za pośrednictwem Pośrednika udostępni Pożyczkobiorcy na Trwałym Nośniku Ramową Umowę Pożyczki oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy), a dodatkowo dokumenty te będą widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę na Koncie Użytkownika na Platformie Pożyczkowej (w formie plików umożliwiających zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wysłane w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.
4.6.    Po otrzymaniu Ramowej Umowy Pożyczki stosownie do treści pkt. 4.5 powyżej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest wydrukować ją, a następnie podpisać i odesłać na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy. Nie odesłanie Ramowej Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, a także odesłanie jej do Pożyczkodawcy bez podpisu nie jest podstawą do stwierdzenia, że Pożyczka nie została udzielona. Po otrzymaniu podpisanej przez Pożyczkobiorcę Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca niezwłocznie odeśle Pożyczkobiorcy, na adres zamieszkania Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, jeden egzemplarz Ramowej Umowy Pożyczki podpisany przez Pożyczkodawcę.
4.7.    Pożyczkobiorca ma prawo otrzymania od Pożyczkodawcy bezpłatnie projektu Ramowej Umowy Pożyczki.

§ 5. WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI
5.1.    Wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Formularza Internetowego, wskazując propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwoty pożyczki, oraz terminu spłaty pożyczki. W przypadku składania Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki Refinansującej Pożyczkobiorca jest ponadto zobowiązany podać opis zobowiązania, które ma zostać spłacone w wykonaniu przez Pożyczkodawcę Umowy Pożyczki Refinansującej (dyspozycja spłaty). W przypadku, gdy zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi zobowiązanie względem innego Pożyczkodawcy, z którym współpracuje Pośrednik, wypełnienie danych we Wniosku o Zawarcie Pożyczki Refinansującej nastąpi automatycznie, a następnie dane te zostaną potwierdzone przez Pożyczkobiorcę.
5.2.    Składając Wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca potwierdza, iż w dniu złożenia Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki spełnia następujące warunki:
a)    jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą;
b)    w chwili składania Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki jest w wieku od 20 do 72 lat;
c)    posiada miejsce zameldowania na terytorium Polski, jak również numer ewidencyjny PESEL oraz polski dowód osobisty;
d)    nie został wpisany do jakiegokolwiek rejestru dłużników.
5.3.    Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki - przed zawarciem Umowy Pożyczki – Pożyczkodawca za pośrednictwem Pośrednika udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi poprzez Konto Użytkownika, w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, a dodatkowo formularz ten zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym. Pożyczkobiorca ma możliwość pobrania Formularza Informacyjnego odnośnie kwoty Pożyczki, którą jest zainteresowany z Platformy Pożyczkowej.
5.4.    Z tytułu rozpatrzenia Wniosku Pożyczkobiorcy o zawarcie Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca ani Pośrednik nie pobierają od Pożyczkobiorcy żadnych opłat.
5.5.    Składając Wniosek o Udzielnie Pożyczki, Pożyczkobiorca składa jednocześnie oświadczenia, o których mowa w pkt 4.3 i 4.4, przy czym złożenie oświadczenia oraz wyrażenia zgody w ww. sprawach następować będzie poprzez zaznaczanie odpowiednich pól we Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki. Nie złożenie oświadczeń, o których mowa w pkt 4.3 i 4.4 Ramowej Umowy Pożyczki powodować będzie odrzucenie Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki.
5.6.    W przypadku, gdy proponowana przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika kwota Pożyczki jest niższa od kwoty wskazanej we Wniosku Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca niezwłocznie prześle do Pożyczkobiorcy poprzez Platformę Pożyczkową wiadomość, w której wskaże proponowaną kwotę Pożyczki oraz udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący proponowanej kwoty Pożyczki, stosownie do treści pkt 5.3. powyżej. Pożyczkobiorca w przypadku zainteresowania uzyskaniem Pożyczki w kwocie zaproponowanej przez Pożyczkodawcę, zobowiązany jest potwierdzić poprzez Platformę Pożyczkową przyjęcie oferty Pożyczkodawcy.
5.7.    Pożyczkodawca (działając za pośrednictwem Pośrednika), po przeprowadzeniu procedury weryfikacyjnej opisanej w § 6 niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki, poinformuje Pożyczkobiorcę o przyznaniu lub odmowie przyznania Pożyczki za pomocą komunikatu zamieszczonego na Platformie Pożyczkowej, drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) lub telefonicznie (wysyłając wiadomość SMS).
5.8.    Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca (za pośrednictwem Pośrednika) udostępni Pożyczkobiorcy Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, Formularz Informacyjny, Harmonogram oraz Formularz Odstąpienia, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę do Konta Użytkownika (w formie umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dodatkowo, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim, Pożyczkodawca (za pośrednictwem Pośrednika) wyśle na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy.
5.9.    Pożyczkodawca lub podmiot działający na zlecenie Pożyczkodawcy (na przykład Pośrednik) wypłaca Pożyczkę Pożyczkobiorcy, przelewając Pożyczkę na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy lub wskazanych przez Pożyczkobiorcę  podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy (Pożyczka Refinansująca), od razu po wejściu w życie Umowy Pożyczki. Wraz z dokonaniem wspomnianego przelewu uznaje się, że Pożyczkobiorca otrzymał Pożyczkę. Termin zwrotu Pożyczki oraz spłaty jej poszczególnych rat liczony jest od dnia, w którym Pożyczkobiorca otrzymał Pożyczkę zgodnie z warunkami niniejszego punktu.
5.10.    Pożyczkobiorca odpowiada wobec Pożyczkodawcy za prawdziwość, poprawność i dokładność informacji podanych we Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki i informacji udzielanych zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki.
5.11.    Pożyczkodawca ani Pośrednik nie mają obowiązku informowania Pożyczkobiorcy o powodach odrzucenia Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy.
5.12.    Przesłanie poprawnego Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Pożyczkobiorcę na weryfikację danych Pożyczkobiorcy w bazach danych niesolidnych dłużników, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
5.13.    Przyznanie pożyczki należy wyłącznie do decyzji Pożyczkodawcy. Spełnienie przez Pożyczkobiorcę warunków do przyznania Pożyczki w myśl Ramowej Umowy Pożyczki nie uprawnia do jakiegokolwiek roszczenia o wypłatę Pożyczki, jak i innych roszczeń związanych z odmową udzielenia Pożyczki.
5.14.    Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy kolejnych Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnych Umów Pożyczki zawieranych przez Strony na odległość. Pożyczkobiorca nie może w tym samym czasie korzystać z więcej niż jednej Pożyczki. Wniosek o zawarcie kolejnej Umowy Pożyczki może zostać złożony dopiero po całkowitym zwrocie przez Pożyczkobiorcę wcześniejszej Pożyczki, uiszczeniu należnej Prowizji i Odsetek oraz wypełnieniu wszelkich obowiązków spoczywających na Pożyczkobiorcy w stosunku do Pożyczkodawcy z tytułu wcześniejszej Pożyczki.
§ 6. WERYFIKACJA WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI
6.1.    Składając Wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do weryfikacji prawdziwości oraz kompletności danych zawartych we Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów, jak również do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą w celu usunięcia ewentualnych braków we Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki lub wątpliwości dotyczących danych Pożyczkobiorcy powstałych w trakcie weryfikacji Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki.
6.2.    Pożyczkodawca dokonując analizy Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki, w szczególności weryfikuje prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów oraz bada aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczek oraz wobec innych podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach dłużników.
6.3.    Pożyczkodawca ma prawo skontaktować się telefonicznie z Pożyczkobiorcą w celu weryfikacji prawdziwości danych podanych w Formularzu Rejestrowym oraz weryfikacji zdolności pożyczkowej Pożyczkobiorcy. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania jest dobrowolne, natomiast odmowa udzielenia odpowiedzi na któreś z pytań może skutkować odmową udzielenia pożyczki.
6.4.    Pożyczkodawca ma prawo odmówić udzielenia Pożyczki Pożyczkobiorcy, informując o tym poprzez wysłanie do Pożyczkobiorcy elektronicznego powiadomienia na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika lub jako wiadomość tekstową SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca nie ma obowiązku podania uzasadnienia odmowy udzielenia Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy.
6.5.    Przyznanie Pożyczki jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji Wniosku Pożyczkobiorcy oraz oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę i zależy od wyłącznej decyzji Pożyczkodawcy.
§7. WYPŁATA POŻYCZKI
7.1.    Umowa Pożyczki wchodzi w życie w momencie, w którym Pożyczkodawca podejmie decyzję o udzieleniu Pożyczki i poinformuje o tym Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Pośrednika w sposób i w trybie określonym w Ramowej Umowie Pożyczki.
7.2.    W przypadku, gdy w decyzji Pożyczkodawcy proponowana suma Pożyczki jest niższa od sumy Pożyczki wskazanej we Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki, Umowa Pożyczki wchodzi w życie w momencie udzielenia przez Pożyczkobiorcę zgody na zaproponowaną przez Pożyczkodawcę kwotę, przy czym oświadczenie o zgodzie Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego, jak również wysyłając wiadomość tekstową (SMS) na numer telefonu Pożyczkodawcy podany na Platformie Pożyczkowej lub dzwoniąc na numer telefonu Pożyczkodawcy podany na Platformie Pożyczkowej. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrację rozmowy z Pożyczkodawca.
7.3.    Pożyczkodawca wypłaca Pożyczkę Pożyczkobiorcy, przelewając Pożyczkę na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy lub wskazanych przez Pożyczkobiorcę podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy (Pożyczka Refinansująca) maksymalnie do 5 dni od przyznania Pożyczki. Wraz z dokonaniem wspomnianego przelewu uznaje się, że Pożyczkobiorca otrzymał Pożyczkę. Termin liczony jest od dnia, w którym Pożyczkobiorca otrzymał Pożyczkę zgodnie z warunkami niniejszego punktu.
§ 8. KOSZTY ZWIĄZANE Z UDZIELNIEM POŻYCZKI
8.1.    Na całkowity koszt Pożyczki składa się Prowizja w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki..
8.2.    Z tytułu otrzymania Kwoty Pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. Prowizja zwiększa sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacana jest łącznie z Kwotą Pożyczki w Dacie Spłaty.
8.3.    Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Pożyczek udzielanych przez Pożyczkodawcę zamieszczona jest na Platformie Pożyczkowej, jak również zawarta jest Indywidualnych Warunkach Umowy, Formularzu Informacyjnym oraz Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki.
8.4.    Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, a także okresowo zmieniać (zmniejszać lub rezygnować) Prowizję lub oferować inne promocyjne warunki Pożyczek, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany.
8.5.    Koszty związane z udzieleniem Pożyczki oraz opóźnieniem w jej spłacie, są przedstawione w Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki oraz zamieszczonej na Platformie Pożyczkowej.
§ 9. SPŁATA POŻYCZKI
9.1.    Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty wszelkich należności wynikających z Umowy Pożyczki najpóźniej w Dniu Spłaty Pożyczki, zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki, z uwzględnieniem rat i terminów spłaty wskazanych w Harmonogramie.
9.2.    Kwota do Spłaty staje się wymagalna w Dniu Spłaty określonym w Indywidualnych Warunkach Umowy, z uwzględnieniem rat i terminów spłaty wskazanych w Harmonogramie.
9.3.    Przerwa w dostępie do Platformy Pożyczkowej nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty Pożyczki w terminie jej wymagalności.
9.4.    Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia terminu spłaty Pożyczki oraz aktualnej kwoty do spłaty Pożyczki logując się do Konta Klienta.
9.5.    Pożyczkodawca ma prawo informować Pożyczkobiorcę poprzez wiadomości SMS wysyłane na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym o aktualnej wysokości kwoty Pożyczki oraz o Dacie Spłaty Pożyczki.
9.6.    Jeżeli Dzień Spłaty wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy w Polsce, należność staje się wymagalna w następnym dniu będącym w Polsce dniem roboczym.
9.7.    Płatności określone w Umowie Pożyczki i Harmonogramie winny być dokonywane w walucie, w której została udzielona Pożyczka, tj. w złotych polskich.
9.8.    Pożyczkobiorca, dokonując spłaty Pożyczki lub jej części na wskazany przez Pożyczkodawcę Rachunek bankowy zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu numer Pożyczki, której dotyczy spłata. Pożyczkobiorca zobowiązuje się w odpowiednim czasie spłacić na rzecz Pożyczkodawcy Pożyczkę, powiększoną o Prowizję oraz Odsetki, zgodnie z Umową Pożyczki, wykonując w dniach spłaty wynikających z Harmonogramu przelew na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w kwotach odpowiadających wysokości poszczególnych rat wskazanych w Harmonogramie.
9.9.    Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Pożyczki przez osobę trzecią, przy czym w tytule przelewu podany musi zostać numer Pożyczki, której dotyczy spłata lub PESEL Pożyczkobiorcy. W przypadku spłaty Pożyczki przez osobę trzecią Pożyczkodawca potwierdzi Pożyczkobiorcy otrzymanie spłaty Pożyczki od osoby trzeciej.
9.10.    Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się dzień uznania Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy.
9.11.    Wszelkie wpłaty dokonywane przez Pożyczkobiorcę na poczet należności z tytułu Umowy zaliczane są przez Pożyczkodawcę na pokrycie zobowiązań Pożyczkobiorcy w następującej kolejności:
a)    odsetki z tytułu opóźnienia w spłacie Pożyczki,
b)    Prowizja,
c)    Kwota Pożyczki (kapitał Pożyczki).
9.12.    W przypadku, gdy rozliczeniu wpłat dokonanych przez Pożyczkobiorcę na poczet należności wynikających z Umowy Pożyczki, zostanie stwierdzona nadpłata, Pożyczkodawca dokona zwrotu tej nadpłaty na rachunek bankowy, z którego dokonano nadpłaty, a w przypadku, gdy rachunek ten należy do osoby trzeciej, kwota nadpłaty zostanie zwrócona na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w rozumieniu niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki. Do momentu dokonania przez Pożyczkodawcę zwrotu nadpłaty, Pożyczkobiorca uprawniony jest do złożenia dyspozycji w zakresie zwrotu nadpłaty poprzez przekaz pocztowy lub inny rachunek bankowy.
§ 10. SPŁATA POŻYCZKI PRZED TERMINEM
10.1.    Pożyczkobiorca jest uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed terminem spłaty Pożyczki określonym w Umowie.
10.2.    W przypadku przedterminowej, całkowitej spłaty Pożyczki, całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu proporcjonalnie o niewykorzystany okres, na jaki została zawarta Pożyczka.
10.3.    W przypadku spłaty części Pożyczki przed terminem spłaty, postanowienia pkt 10.2 powyżej stosuje się odpowiednio.
10.4.    Dokonanie częściowej wcześniejszej spłaty Pożyczki nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty rat Pożyczki wynikających z zaktualizowanego Harmonogramu spłat Pożyczki udostępnionego na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy).
§ 11. POŻYCZKA REFINANSUJĄCA
11.1.  W przypadku udzielenia Pożyczkobiorcy Pożyczki Refinansującej, Pożyczkodawca wypłaci Pożyczkę na rachunki podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy, wskazanych przez Pożyczkobiorcę we Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki Refinansującej, w celu spłaty refinansowanych zobowiązań Pożyczkobiorcy wymienionych we Wniosku o Zawarcie Pożyczki Refinansującej. W przypadku, gdy kwota udzielonej Pożyczkobiorcy Pożyczki Refinansującej jest wyższa niż kwota refinansowanych zobowiązań Pożyczkobiorcy wymienionych we Wniosku o Zawarcie Pożyczki Refinansującej, nadwyżka kwoty Pożyczki zostanie przelana na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.
11.2. Pożyczka Refinansująca przeznaczona jest na finansowanie celów przewidzianych w Umowie Pożyczki, a środki pochodzące z Pożyczki wypłacone zostaną stosownie do dyspozycji Pożyczkobiorcy zawartej we Wniosku o Zawarcie Umowy Pożyczki Refinansującej.
11.3. Wykonanie przelewu Pożyczki zgodnie z dyspozycją Pożyczkobiorcy zawartą we Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki Refinansującej, oznaczać będzie wydanie Pożyczkobiorcy kwoty Pożyczki.
11.4. W przypadku Pożyczki Refinansującej Pożyczkodawca przelewa Pożyczkę na rachunek podmiotu wskazanego przez Pożyczkobiorcę od razu po wejście w życie Umowy Pożyczki, a jednocześnie przesyła do Pożyczkobiorcy informację o wypłaceniu Pożyczki Refinansującej, drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) lub telefonicznie (wysyłając wiadomość SMS).
11.5. W przypadku, gdy wypłata Pożyczki Refinansującej następuje na rachunek podmiotu współpracującego z Pośrednikiem, Pośrednik prześle do Pożyczkobiorcy drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) lub telefonicznie (wysyłając wiadomość SMS), potwierdzenie otrzymania kwoty Pożyczki Refinansującej przez podmiot, którego zobowiązanie Pożyczkobiorca wskazał do spłaty, stosownie do treści pkt 12.1 niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.
§ 12. NIETERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI
12.1. W przypadku, gdy Kwota do Spłaty lub jej część nie została uiszczona w terminie, Pożyczkodawca oraz podmiot, który nabył wierzytelność z tytułu Umowy Pożyczki (w przypadku zbycia wierzytelności przez Pożyczkodawcę) mają prawo podejmowania czynności windykacyjnych polegających na:
a)    wykonywaniu monitów drogą wiadomości SMS,
b)    wykonywaniu monitów drogą wiadomości e-mail,
c)    wykonywaniu monitów drogą telefoniczną,
d)    wykonywaniu monitów drogą pisemnych wezwań,
e)    przekazaniu prawa do dochodzenia zaległych płatności podmiotom trzecim.
12.2. Jeżeli Kwota do Spłaty lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie wskazanym  w Harmonogramie, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty oprócz Kwoty do Spłaty odsetek za nieterminową płatność pożyczki, tj. za okres od Dnia Spłaty Pożyczki lub jej części w kwocie wynikającej z Harmonogramu, do dnia zaksięgowania kwoty na Rachunku bankowym wskazanym przez Pożyczkodawcę.
12.3. Odsetki związane z nieterminową płatnością naliczane są przez Pożyczkodawcę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 i 1 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.
12.4. W przypadku, gdy Pożyczka Promocyjna lub jej część nie została spłacona w terminie, warunki promocyjne ulegają anulowaniu, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki Promocyjnej wraz z Prowizją oraz Odsetkami w kwocie wskazanej w Tabeli Opłat i Prowizji dla Pożyczek w kwocie nominalnej odpowiadającej Pożyczce Promocyjnej.
12.5. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do egzekucji zaległych płatności podmiotom trzecim.
12.6. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z tytułu Umowy Pożyczki, na rzecz podmiotów trzecich.
§ 13. PRAWO ODSTĄPIENIA
13.1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Termin na odstąpienie od Umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
13.2. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie na adres Pożyczkodawcy oświadczenia o odstąpieniu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, jak również zamieszczony jest na Platformie Pożyczkowej.
13.3. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od niniejszej umowy, z wyjątkiem odsetek w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne), za okres od dnia wypłaty środków pieniężnych w ramach Pożyczki do dnia ich spłaty. Pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić kwotę udostępnionych środków wraz z odsetkami, o których mowa w zdaniu poprzednim nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
13.4. Dniem Spłaty Pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych przez Pożyczkobiorcę na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy.
13.5. Prawo odstąpienia przysługuje Pożyczkobiorcy zarówno w stosunku do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki, jak i poszczególnych Umów Pożyczki zawartych na podstawie niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.
§ 14. REKLAMACJE
14.1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pośrednika (ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy (info@wandoo.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu +48 22 3800102).
14.2. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:
a)    przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
b)    okoliczności wymagające wyjaśnienia,
c)    ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
14.3. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.
§ 15. DANE OSOBOWE POŻYCZKOBIORCY
15.1. Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę, że administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jest Finva Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000630804 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200000 zł, NIP 5223068701,  REGON 365089610 (jako Pożyczkodawca) oraz Wandoo Finance Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000629774 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 250000 zł, NIP 5252670955, REGON 365046670 (jako Pośrednik).
15.2. Pożyczkodawca oświadcza, zaś Pożyczkobiorca to oświadczenie przyjmuje do wiadomości, że na zasadach określonych w RODO, zgodnie z art. 26, Pożyczkodawca oraz Pośrednik (każdy z tych podmiotów we własnym zakresie) jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy, w szczególności dla potrzeb wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Pożyczkodawcę oraz Pośrednika w związku z niniejszą Umową.
15.3. Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o dobrowolności podania danych osobowych Pożyczkodawcy, zaś Pożyczkobiorca oświadcza, że podaje Pożyczkodawcy swoje dane osobowe dobrowolnie na potrzeby realizacji Umowy.
15.4. Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę, że Pożyczkobiorca posiada prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych i prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.

15.5. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
16.1. Ramowa Umowa Pożyczki została zawarta na czas nieokreślony.
16.2. Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w drodze oświadczenia przesłanego do Pożyczkodawcy na trwałym nośniku.
16.3. Pożyczkodawca ma prawo, na trwałym nośniku, wypowiedzieć niniejszą Umowę za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
16.4. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
a)    dane podane przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji są nieprawdziwe lub nie mogą być zweryfikowane przez Pożyczkodawcę lub
b)    Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie jakichkolwiek należności wynikających z niniejszej Umowy o więcej niż 30 dni kalendarzowych.
16.5. Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn określonych w pkt 18.3 powyżej powoduje, że Pożyczka udzielona Pożyczkobiorcy na zasadach określonych w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki staje się natychmiast wymagalna i Pożyczkobiorca zobowiązany jest do jej spłaty wraz z Prowizją i Odsetkami.
16.6. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty wszelkich należności wynikających z niniejszej Umowy, najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania Umowy.
16.7. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem bądź bezskuteczne, nieważność, niezgodność z prawem bądź bezskuteczność tego rodzaju nie będzie miała wpływu na ważność, zgodność z prawem lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy, które pozostaną wiążące i w mocy.
16.8. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w ciągu 6 miesięcy od zmiany bądź wprowadzenie nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do wykonywania Umowy.
16.9. O zmianie postanowień Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Umowy w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy. Zmiana Ramowej Umowy Pożyczki będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy, o którym mowa powyżej.
16.10. Pożyczkobiorca zobowiązuje się informować Pożyczkodawcę niezwłocznie o zmianie wszelkich danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym oraz Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki aż do całkowitego wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki.
16.11. Strony Ramowej Umowy Pożyczki uznają, iż dane przesyłane wiadomościami SMS, za pośrednictwem Formularza Internetowego oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania są traktowane, jako oświadczenie woli każdej ze Stron i powodują pełne skutki prawne.
16.12. Umowa Pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.
16.13. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.
16.14. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).
16.15. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

  1. Załącznik nr 1 Tabela Opłat i Prowizji,
  2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

 

Załącznik nr 1 do Ramowej Umowy Pożyczki

 

Tabela Opłat i Prowizji

 

Lp.

Nazwa Opłaty

Wysokość Opłaty

1

Opłata za Utworzenie Konta Użytkownika

0,01 zł (1 grosz)

2

Odsetki za nieterminową spłatę Pożyczki

  14%

(wartość na dzień 01/08/2016r.)

Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

3

Prowizja (pożyczka standardowa)

7 dni – 18,5% Kwoty Pożyczki.
15 dni – 21,5% Kwoty Pożyczki.
20 dni – 25% Kwoty Pożyczki.
30 dni – 27,40% Kwoty Pożyczki.

Wysokość Prowizji zależy od kwoty oraz okresu Pożyczki. Pożyczkodawca może wprowadzać czasowe promocje obejmujące obniżkę prowizji. Oferta Pożyczkodawcy obejmująca indywidualne warunki dostępnych produktów pożyczkowych (kwota Pożyczki, okres Pożyczki Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki) zamieszczona jest na stronie internetowej www.wandoo.pl

4

Prowizja (pożyczka refinansująca)

7 dni - 11% Kwoty do Spłaty

14 dni - 16% Kwoty do Spłaty

30 dni - 25% Kwoty do Spłaty

Wysokość Prowizji zależy od kwoty oraz okresu Pożyczki. Pożyczkodawca może wprowadzać czasowe promocje obejmujące obniżkę prowizji. Oferta Pożyczkodawcy obejmująca indywidualne warunki dostępnych produktów pożyczkowych (kwota Pożyczki, okres Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki) zamieszczona jest na stronie internetowej www.wandoo.pl

 

 

 

Załącznik nr 2 do Ramowej Umowy Pożyczki

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

imię i nazwisko Pożyczkobiorcy

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

adres zamieszkania Pożyczkobiorcy

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                 

PESEL Pożyczkobiorcy

 

 

           

…………………..Sp. z o.o.,

ul. …………………………...

…..-…… Warszawa

 

 

 

Odstąpienie od umowy

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art.  53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 z póź. zm.) odstępuję od Ramowej Umowy Pożyczki nr_ _ _ _ _ _ _ _ _   / Umowy Pożyczki nr*_ _ _ _ _ _ _ _ _ zawartej dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w Warszawie.

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

data i miejscowość                                                                               podpis Pożyczkobiorcy

 

 

*niepotrzebne skreślić

Kontakt z nami
Kontakt z nami