Dokumenty

I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

 

§1.Warunki Pożyczki

 

Całkowita Kwota Pożyczki

 

Prowizja

 

Stopa Oprocentowania Pożyczki (zmienna)

0%

Całkowity Koszt Pożyczki

 

Całkowita Kwota do Spłaty

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania Pożyczki

 

Dzień Spłaty Pożyczki

 

Odsetki w stosunku dziennym (w przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki)

0 %

 

 

§2. Pozostałe postanowienia dotyczące Pożyczki

 

 1. Kwota Pożyczki zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy), liczonych od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Zgodnie z dyspozycją Pożyczkobiorcy, wypłata Kwoty Pożyczki nastąpi na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy o numerze: ____________.
 2. Umowa obowiązuje do dnia ____________, z zastrzeżeniem, że wpływ na Rachunek Pożyczkodawcy wszystkich należności wynikających z niniejszej Umowy będzie stanowić skuteczne zwolnienie Pożyczkobiorcy z obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
 3. Założenia przyjęte do obliczenia Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania: (1) Kwota Pożyczki: ____________  PLN, (2) Stopa oprocentowania pożyczki: 0%, (3) Prowizja: ____________, (4) Okres pożyczki: ____________ dni, (5) Spłata jednorazowa (1 rata), (6) Kwota Pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Części Szczegółowej Umowy zastosowanie mają postanowienia Części Ogólnej Umowy.

 

II. CZĘŚĆ OGÓLNA

 

§1.  Przedmiot Umowy

 1. Na podstawie niniejszej Umowy oraz na warunkach określonych w jej Części Szczegółowej oraz niniejszej Części Ogólnej, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy kredytu konsumenckiego, o którym mowa w przepisie art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 Ustawy, zaś Pożyczkobiorca zobowiązuje się do jego spłaty w Dniu Spłaty Pożyczki, wraz ze wszelkimi należnymi Pożyczkodawcy kosztami określonymi w niniejszej Umowie i wynikającymi z Tabeli Opłat i Prowizji, przelewem na Rachunek Pożyczkodawcy.
 2. Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od uprzedniej, pozytywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, dokonywanej przez Pożyczkodawcę zgodnie z przepisem art. 9 Ustawy, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej Umowy.  
 3. Dokonanie przez Pożyczkodawcę oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, o czym mowa w ustępie poprzedzającym, odbywa się na podstawie informacji uzyskanych od Pożyczkobiorcy i na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich Baz Danych, a także zbiorów danych Pożyczkodawcy.
 4. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie Pożyczkodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że w ramach dokonywanej przez Pożyczkodawcę weryfikacji zgodności przedstawionych przez Pożyczkobiorcę dokumentów i informacji, Pożyczkodawca może kontaktować się z wystawcami tych dokumentów i informacji, celem potwierdzenia ich zgodności ze stanem rzeczywistym.
 5. Pożyczkobiorca potwierdza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki:
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. jest osobą, która ukończyła 20 lat;
 3. jest konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt 1) Ustawy, tj. osobą fizyczną zawierającą z Pożyczkodawcą umowę, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. posiada obywatelstwo polskie, stale zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz  jest zameldowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zawarcia niniejszej Umowy;
 6. posiada Profil Klienta w Serwisie;
 7. dokonał przelewu weryfikacyjnego lub dokonał weryfikacji za pomocą usługi Kontomatik;
 8. nie posiada zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy;
 9. jego zamiarem jest zawarcie umowy na odległość w rozumieniu Ustawy.

 

§2. Definicje

 

Użyte w niniejszej Umowie oraz w korespondencji między Stronami następujące określenia, oznaczają:

„Dzień Spłaty Pożyczki” – wynikający z niniejszej Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na Rachunek Pożyczkodawcy Całkowitą Kwotę do Spłaty, z uwzględnieniem terminów płatności wynikających z Harmonogramu;

„Formularz Informacyjny” - oznacza formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 i 14 Ustawy, dostępny dla Pożyczkobiorcy [oraz niezalogowanych użytkowników Serwisu] na stronach internetowych Serwisu w wersji elektronicznej i każdorazowo udostępniany Pożyczkobiorcy przed zawarciem Umowy Pożyczki oraz każdorazowo przed złożeniem Wniosku o Zawarcie Umowy Pożyczki, na trwałym nośniku pozwalającym na jego pobranie, zapisanie oraz wydrukowanie, a także późniejsze odczytywanie przez Pożyczkobiorcę;

„Formularz Rejestracyjny” – elektroniczny formularz dostępny w Serwisie, udostępniony Pożyczkobiorcom w celu składania Wniosków o Zawarcie Umowy Pożyczki;

Harmonogram” - oznacza harmonogram spłaty Pożyczki w rozumieniu art. 37 Ustawy, zawierający określenie terminu i wysokości raty Pożyczki z wyodrębnieniem jej poszczególnych składników, w szczególności kapitału, odsetek oraz wszelkich innych kosztów Pożyczki, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z zaciągniętym zobowiązaniem;

 

„Indywidualne Warunki Umowy” – oznaczają warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą [reprezentowanym przez Pośrednika], przy czym za Indywidualne Warunki Umowy uważa się: Kwotę Pożyczki, okres na jaki została udzielona Pożyczka, liczbę rat Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki (Dzień Spłaty Pożyczki);

 

„Profil Klienta” - oznacza indywidualne konto Pożyczkobiorcy utworzone w Serwisie, umożliwiające Pożyczkobiorcy [jako Użytkownikowi serwisu], m.in., składanie Wniosków o Zawarcie Umowy Pożyczki; warunki korzystania z Profilu Klienta określa Regulamin Serwisu; 

 

„Kwota Pożyczki” lub „Całkowita Kwota Pożyczki” – oznacza sumę środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na podstawie niniejszej Umowy, przelewem na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy;

 

„Całkowita Kwota do Spłaty” lub „Kwota do Spłaty” – Kwota Pożyczki powiększona o Prowizję oraz Odsetki, zaś  w przypadku nieterminowej płatności powiększona również o odsetki naliczane za nieterminową płatność, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Pożyczkodawcy w terminie i na warunkach określonych w niniejszej Umowie Pożyczki;

 

Odsetki” – stanowią wynagrodzenie Pożyczkodawcy z tytułu korzystania z udzielonej Kwoty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, naliczane według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych określonych w art. 359 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.). O wszelkich zmianach Odsetek (w przypadku zmiany dopuszczalnej przez prawo wysokości odsetek), Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę na trwałym nośniku, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany w Serwisie, a także, dodatkowo, za pośrednictwem wiadomości udostępnionej na Profilu Klienta Pożyczkobiorcy posiadanym w Serwisie.

 

Serwis” - oznacza stronę internetową Pośrednika, dostępną pod adresem elektronicznym: www.wandoo.pl, za pośrednictwem której Pożyczkobiorca może składać Wnioski o Zawarcie Umowy Pożyczki;

 

Pośrednik” - oznacza spółkę Wandoo Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS: 0000629774,  NIP 5252670955, REGON 365046670, o kapitale zakładowym w wysokości 250 000 PLN, która świadczy usługi pośrednictwa finansowego na rzecz Pożyczkodawcy i jest uprawniona do wykonywania w imieniu Pożyczkodawcy czynności wskazanych w niniejszej Umowie;

 

Pożyczka” – oznacza środki pieniężne przekazane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w formie krótkoterminowej pożyczki, w wysokości i na warunkach określonych w niniejszej Umowie Pożyczki; zamiennie także jako „Kwota Pożyczki”;

 

Pożyczkobiorca” - oznacza osobę fizyczną będącą stroną niniejszej Umowy Pożyczki, która zawarła z Pożyczkodawcą umowę o kredyt konsumencki w formie pożyczki, na zasadach określonych w niniejszej Umowie;  

 

„Pożyczkodawca” – oznacza spółkę ........... , z siedzibą przy ul. ........... wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ........... Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 200 000 zł, NIP ...........,  REGON ...........;

 

„Prowizja” – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu przygotowania, udzielenia i uruchomienia Pożyczki; Prowizja stanowi koszt Pożyczki uwzględniony w Całkowitym Koszcie Pożyczki i wchodzący w skład Całkowitej Kwoty do Spłaty;

 

Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy” - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkobiorcy prowadzony w systemie bankowości elektronicznej w walucie polskiej przez bank działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega weryfikacji określonej w niniejszej Umowie przez Pożyczkodawcę, na który Pożyczkodawca [lub Pośrednik działający w imieniu Pożyczkodawcy] wypłaca Kwotę Pożyczki wynikającą z niniejszej Umowy Pożyczki;

 

Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy” - oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy, na który Pożyczkobiorca dokonuje spłat należnych Pożyczkodawcy z tytułu niniejszej Umowy Pożyczki lub wskazany przez Pożyczkodawcę rachunek bankowy podmiotu działającego na zlecenie Pożyczkodawcy (np. rachunek bankowy Pośrednika);

 

„Umowa Pożyczki” lub „Umowa”– oznacza niniejszą Umowę Pożyczki;

 

„Regulamin” – oznacza „Regulamin Serwisu Wandoo”, dostępnego pod adresem elektronicznym: www.wandoo.pl,  stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm), wydany przez Pośrednika;

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania” lub „RRSO” – oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, tj. Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Pożyczki w stosunku rocznym;

 

„Strona” – oznacza Pożyczkodawcę i/lub Pożyczkobiorcę osobno;

 

„Strony” – oznaczają Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę razem;

 

Serwis” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem elektronicznym: www.wandoo.pl, stanowiącą własność Pośrednika, za pomocą której Pożyczkobiorca może, m.in., składać Wnioski o Zawarcie Umowy Pożyczki oraz zawierać Umowy Pożyczki z Pożyczkodawcą;

 

Tabela Opłat i Prowizji” – dokument określający stosowane przez Pożyczkodawcę opłaty, prowizje i oprocentowanie, jak również należności związane z nieterminową spłatą Pożyczki, stanowiący integralną część niniejszej Umowy Pożyczki;

 

„Trwały Nośnik” – oznacza materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Pożyczkobiorcy w związku z Umową, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej treści;

 

Usługa Kontomatik” – system informatyczny umożliwiający natychmiastową weryfikację rachunku bankowego Pożyczkobiorcy po uprzednio wyrażonej przez Pożyczkobiorcę dobrowolnej zgodzie na przeprowadzenie ww. weryfikacji. W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z usługi Kontomatik przypisanie numeru konta bankowego Pożyczkobiorcy następuje automatycznie w systemie teleinformatycznym Pożyczkodawcy [Pośrednika działającego w jego imieniu];

 

Ustawa” – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019, poz. 1083 ze zm.);

 

Wniosek o Zawarcie Umowy Pożyczki” – oznacza złożony Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę, za pośrednictwem Serwisu, wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki.

 

§3. Termin i sposób wypłaty Pożyczki

Kwota Pożyczki zostanie przekazana Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w formie przelewu bankowego dokonanego przez Pożyczkodawcę na Rachunek Pożyczkobiorcy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki.

§4. Koszty związane z udzieleniem Pożyczki

1. W związku z udzieleniem Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy:

 1. Prowizji - jeżeli stosownie do postanowień niniejszej Umowy Pożyczki oraz zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji obowiązującą w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę jest ona należna Pożyczkodawcy; Prowizja spłacana jest łącznie z Kwotą Pożyczki w Dacie Spłaty;
 2. Odsetek – w wysokości określonej w niniejszej Umowie i Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej jej integralną część;

2. Pożyczkodawca nalicza Odsetki od Kwoty Pożyczki począwszy od daty udostępnienia przez Pożyczkodawcę [za pośrednictwem Pośrednika, działającego w jego imieniu i na jego rzecz], kwoty Pożyczki, do dnia poprzedzającego jej całkowitą spłatę.

3. Odsetki, o których mowa w ust. 2 powyżej, naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu Pożyczki i spłacane są łącznie z Kwotą Pożyczki oraz Prowizją w Dniu Spłaty (zawierają się zatem w Całkowitym Koszcie Pożyczki), z uwzględnieniem kwot i terminów wynikających z Harmonogramu. Wysokość odsetek ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 359 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu (informacja zostanie udostępniana Pożyczkobiorcy poprzez Profil Użytkownika oraz poprzez przesyłanie na Trwałym Nośniku na adres poczty e-mail Pożyczkobiorcy zarejestrowany w Serwisie). Odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania przez Pożyczkobiorcę z Kwoty Pożyczki, przy czym podstawą do ich obliczenia jest aktualna wysokość Kwoty Pożyczki pozostającej do spłaty.

4. Poza kosztami określonymi w ust. 1 pkt a-b powyżej, w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy także odsetek za opóźnienie w wysokości określonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy Pożyczki.

§5. Zasady i terminy spłaty Pożyczki

 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkę w całości, w Dniu Spłaty Pożyczki określonym w niniejszej Umowie Pożyczki (Część Szczegółowa), z uwzględnieniem rat i terminów spłaty określonych w Harmonogramie.
 2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz ze wszystkimi należnymi kosztami, o których mowa w § 4 Umowy, na Rachunek Pożyczkodawcy lub przezeń wskazany.
 3. W przypadku, gdy Dzień Spłaty Pożyczki przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę, Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z jej udzieleniem, w pierwszy dzień przypadający po tym dniu, niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy.
 4. Przerwa w dostępie do Serwisu nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty Pożyczki w terminie jej wymagalności (Dzień Spłaty Pożyczki).
 5. Pożyczka powinna zostać spłacona w walucie, w której została udzielona, tj. w złotych polskich.
 6. Pożyczkobiorca, dokonując spłaty Pożyczki lub jej części na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy [lub inny,  wskazany przez Pożyczkodawcę rachunek bankowy], zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu numer Pożyczki [Umowy Pożyczki], której dotyczy spłata. Pożyczkobiorca zobowiązuje się w odpowiednim czasie spłacić na rzecz Pożyczkodawcy Pożyczkę, powiększoną o Prowizję oraz Odsetki, zgodnie z Umową Pożyczki, wykonując w Dniu Spłaty [lub Dniach Spłaty wynikających z Harmonogramu] przelew na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy [lub inny, wskazany przez Pożyczkodawcę] w kwotach odpowiadających wysokości poszczególnych rat wskazanych w Harmonogramie.
 7. Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Pożyczki przez osobę trzecią, przy czym w tytule przelewu podany musi zostać numer Pożyczki [Umowy Pożyczki], której dotyczy spłata lub PESEL Pożyczkobiorcy. W przypadku spłaty Pożyczki przez osobę trzecią Pożyczkodawca potwierdzi Pożyczkobiorcy otrzymanie spłaty Pożyczki od osoby trzeciej.
 8. Przed Dniem Spłaty Pożyczki Pożyczkodawca może poinformować Pożyczkobiorcę o zbliżającym się Dniu Spłaty Pożyczki [lub jej raty, zgodnie z Harmonogramem] przesyłając wiadomość SMS na numer telefonu Pożyczkobiorcy wskazany w Profilu Klienta.
 9. Każda kwota (wpłata) zapłacona (dokonana) przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy z tytułu niniejszej Umowy Pożyczki będzie zaliczana przez Pożyczkodawcę według następującej kolejności:
 1. odsetki z tytułu opóźnienia w spłacie Pożyczki (nieterminowa płatność),  
 2. Odsetki,
 3. Prowizja,
 4. Kapitał (Kwota Pożyczki). 

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy należną kwotą pieniężną, stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

11. Przez cały czas obowiązywania Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnego harmonogramu spłaty Pożyczki. 

12. W przypadku, gdy w wyniku rozliczenia wpłat dokonanych przez Pożyczkobiorcę na poczet należności wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki zostanie stwierdzona nadpłata, Pożyczkodawca dokona zwrotu tej nadpłaty na rachunek bankowy, z którego dokonano nadpłaty, a w przypadku, gdy rachunek ten należy do osoby trzeciej, kwota nadpłaty zostanie zwrócona na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy w rozumieniu niniejszej Umowy. Do momentu dokonania przez Pożyczkodawcę zwrotu nadpłaty, Pożyczkobiorca uprawniony jest do złożenia dyspozycji w zakresie zwrotu nadpłaty poprzez przekaz pocztowy lub inny rachunek bankowy.

 

§6. Wcześniejsza spłata Pożyczki

 1. Pożyczkobiorca jest uprawniony, w każdym czasie, do wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty Pożyczki przed Dniem Spłaty Pożyczki określonym w niniejszej Umowie.
 2. W przypadku, gdy po całkowitej spłacie Pożyczki i innych wymagalnych zobowiązań Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy wynikających z niniejszej Umowy, powstanie nadpłata kwoty zapłaconej przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotu środków tytułem powstałej nadpłaty na Rachunek Pożyczkobiorcy.
 3. Pożyczkodawca nie zastrzega sobie prowizji za dokonanie przez Pożyczkobiorcę spłaty Pożyczki przed Dniem Spłaty Pożyczki określonym w Umowie Pożyczki.
 4. W przypadku wcześniejszej, całkowitej spłaty Pożyczki, Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który uległ skróceniu czas obowiązywania Umowy Pożyczki, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed tą spłatą. Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od kwoty wcześniej spłaconej za okres pozostały do końca okresu trwania Umowy.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, w przypadku spłaty części Pożyczki przed terminem spłaty [Dzien Spłaty], postanowienia ust. 3 i 4 powyżej stosuje się odpowiednio.
 6. Dokonanie częściowej wcześniejszej spłaty Pożyczki nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty rat Pożyczki wynikających z zaktualizowanego Harmonogramu spłat Pożyczki udostępnionego na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany w Profilu Klienta (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy oraz odczyt i odtwarzanie przez Pożyczkobiorcę).

 

§7. Nieterminowa spłata Pożyczki (skutki braku płatności)

 1. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za czas opóźnienia w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). W sytuacji gdyby wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie uległa obniżeniu w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca obniży wysokość odsetek za opóźnienie do wysokości odpowiadającej aktualnej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.
 2. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w art. 14 i/ lub art. 16 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. w Dz. U. z 2019 r., poz. 681 z późn. zm., dalej jako: „UIG”), Pożyczkodawca jest uprawniony do przekazania informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 Ustawy UIG.
 3. Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej. Przekazywanie danych Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej jest dokonywane na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody.
 4. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki (braku płatności), Pożyczkodawca oraz podmiot, na którego Pożyczkodawca sceduje wierzytelność wynikającą z niniejszej Umowy Pożyczki, jest uprawniony do:

a. podjęcia działań zmierzających do zaspokojenia wierzytelności Pożyczkodawcy wynikających z zawartej z Pożyczkobiorcą Umowy Pożyczki, polegających w szczególności na: 

 • wysyłaniu do Pożyczkobiorcy upomnień za pośrednictwem wiadomości SMS, 
 • wysyłaniu do Pożyczkobiorcy upomnień za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • wysyłaniu do Pożyczkobiorcy upomnień w formie pisemnych wezwań do zapłaty,
 • wykonywaniu telefonów do Pożyczkobiorcy w celu windykacji należnych Pożyczkodawcy wierzytelności;

b. wniesienia do sądu przeciwko Pożyczkobiorcy powództwa o zapłatę, co skutkować może obciążeniem Pożyczkobiorcy kosztami procesu.

Pożyczkodawca ma prawo dochodzić swoich należności od Pożyczkobiorcy za pośrednictwem osób trzecich, w tym zewnętrznych firm windykacyjnych i/lub kancelarii prawnych i/lub kancelarii komorniczych.

 

5. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z tytułu Umowy Pożyczki, na rzecz osób trzecich.

 

§8. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od niniejszej Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej  jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży Pożyczkodawcy oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej Umowy Pożyczki. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczające jest wysłanie przesyłką pocztową lub mailem, przed upływem tego terminu, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki.
 3. Pożyczkobiorca może wykonać prawo odstąpienia od niniejszej Umowy Pożyczki w szczególności przy użyciu przekazanego przez Pożyczkodawcę wzoru oświadczenia o odstąpieniu, wysyłając to oświadczenie o odstąpieniu w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, pocztą tradycyjną na adres Pożyczkodawcy wskazany w komparycji niniejszej Umowy lub pocztą elektroniczną na adres Pośrednika: info@wandoo.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy Pożyczki.
 4. W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z prawa do odstąpienia od umowy Umowę Pożyczki uważa się za niezawartą. Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy kwotę udzielonej Pożyczki [Kwota Pożyczki] na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki. Dniem spłaty Pożyczki jest dzień zaksięgowania środków pieniężnych na Rachunku Bankowym Pożyczkodawcy.
 5. W przypadku odstąpienia przez Pożyczkobiorcę od Umowy Pożyczki Pożyczkodawcy nie przysługują od Pożyczkobiorcy żadne opłaty.

 

§9. Reklamacje

 1. Pożyczkobiorca ma prawo składać reklamacje we wszelkich sprawach dotyczących niniejszej Umowy Pożyczki.  
 2. Reklamacja może zostać złożona:
 1. w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres siedziby Pośrednika, tj. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, lub Pożyczkodawcy – wskazany w komparycji niniejszej Umowy;
 2. w formie elektronicznej - poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej treść reklamacji na adres elektroniczny Pośrednika, tj.: info@wandoo.pl;
 3. ustnie – poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu: 22 380 01 02.

3. W treści reklamacji należy wskazać imię i nazwisko Pożyczkobiorcy, a także inną daną umożliwiającą jego weryfikację, tj. np. numer Umowy Pożyczki, oraz należy opisać - w miarę możliwości szczegółowo, okoliczności stanowiące powód reklamacji.

4. Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację za pośrednictwem Pośrednika, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4  powyżej, Pożyczkodawca (działający przez Pośrednika) przekaże Pożyczkobiorcy informację, w której:

5.1. wyjaśni Pożyczkobiorcy przyczynę opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na złożoną reklamację;

5.2. wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji;

5.3. określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Pożyczkodawcę (lub Pośrednika, działającego w jego imieniu i na jego rzecz).

Postanowienia ust. 6 poniżej stosuje się odpowiednio.

6. Pożyczkodawca [działający przez Pośrednika] udziela odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy podany w Serwisie. Na wniosek Pożyczkobiorcy, zgłoszony w reklamacji, odpowiedź na reklamację zostanie udzielona drogą elektroniczną, bezpośrednio na adres e-mail Pożyczkobiorcy wskazany w reklamacji.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Pożyczkobiorca ma możliwość: a) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, który jest podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki oraz pozostających w związku z jej wykonywaniem; szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: www.rf.gov.pl, b) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego – wówczas jako stronę pozwaną należy wskazać [nazwa Pożyczkodawcy] sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. [adres Pożyczkodawcy]; sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby pozwanego. 

8. W celu rozwiązania sporu Pożyczkodawca może również skorzystać z Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online („Platforma ODR”), dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki oraz pozostających w związku z jej wykonywaniem, jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: www.rf.gov.pl.

10. Postanowienia ustępów poprzedzających nie stanowią zapisu na sąd polubowny ani nie stanowią zgody Stron na przeprowadzenie mediacji; nie stanowią także zgody na udział Pożyczkodawcy w postępowaniu, o którym mowa w ust. 7 pkt a) oraz ust. 9 powyżej

11. Pożyczkobiorca może także zasięgnąć pomocy u Rzecznika Konsumentów (odpowiednio: Miejskiego lub Powiatowego) lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów

12. Organem nadzoru właściwym dla Pożyczkodawcy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

§10. Przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy – ważne informacje

 

 1. Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jest ............, z siedzibą przy ul. ............ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ............ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200000 zł, NIP ............,  REGON  ............,  dalej jako: „Spółka”.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Spółkę, możliwy jest pod adresem elektronicznym: '.....'
 3. Dane osobowe Pożyczkobiorcy przetwarzane są przez Spółkę w celu: (i) weryfikacji złożonego Wniosku o Udzielenie Pożyczki (w tym weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy) oraz dokonania oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, co następuje przed zawarciem Umowy Pożyczki, a także (ii) zawarcia i wykonywania Umowy Pożyczki, której Stroną jest Pożyczkobiorca, (iii) dochodzenia roszczeń przysługujących Spółce przeciwko Pożyczkobiorcy, związanych z zawarciem oraz/lub wykonywaniem niniejszej Umowy Pożyczki, lub obrony przed roszczeniami przysługującymi Pożyczkobiorcy przeciwko Spółce, pozostającymi w związku z zawarciem i/lub wykonywaniem niniejszej Umowy Pożyczki, (iv) realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Spółce i wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy stanowią:
  1. w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego w celu weryfikacji złożonego Wniosku o Udzielenie Pożyczki (w tym weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy) oraz oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, co następuje przed zawarciem Umowy Pożyczki – przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), a zatem podejmowanie działań przed zawarciem Umowy Pożyczki, na żądanie Pożyczkobiorcy (Wniosek o Udzielenie Pożyczki), a także przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wykonywanie obowiązków prawnych, wynikających z obowiązujących Spółkę przepisów prawa (np. ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu);
  2. w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy dokonywanego w związku z zasięganiem przez Pożyczkodawcę [Pośrednika, działającego w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy], informacji o Pożyczkobiorcy w zewnętrznych bazach danych Biur Informacji Gospodarczej, podstawą prawną udostępnienia danych tym podmiotom oraz uzyskania informacji o Pożyczkobiorcy z baz tych podmiotów, jest udzielona przez Pożyczkobiorcę zgoda, a zatem przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  3. w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego w celu zawarcia i wykonywania Umowy Pożyczki, której Pożyczkobiorca jest Stroną – przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a zatem niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania Umowy Pożyczki;
  4. w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego w celu dochodzenia roszczeń przysługujących Spółce przeciwko Pożyczkobiorcy, związanych z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy Pożyczki lub obrony przed roszczeniami przysługującymi Pożyczkobiorcy przeciwko Spółce, pozostającymi w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy – przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pożyczkobiorcy w celach określonych w niniejszym punkcie, stanowi realizację przez Spółkę jej prawnie uzasadnionych interesów;
  5. w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Spółce i wynikających z obowiązujących przepisów prawa – przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przepisami prawa, zobowiązującymi Spółkę do przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy są, na przykład,  przepisy ustawy o rachunkowości).
 5. Dostęp do danych osobowych Pożyczkobiorcy będą mieć upoważnieni pracownicy Spółki, jak również Pośrednik (dokonujący określonych czynności prawnych i faktycznych ze skutkiem dla Pożyczkodawcy), a także podmioty zewnętrzne, świadczące na rzecz Spółki określone usługi, takie jak: usługi doradztwa prawnego, usługi informatyczne, usługi księgowe (rachunkowe). Powyższe następuje w oparciu o zawarte przez Pożyczkodawcę z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Na podstawie wyrażonej przez Pożyczkobiorcę zgody, dane osobowe Pożyczkobiorcy mogą zostać udostępnione także następującym Biurom Informacji Gospodarczej: (i) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, (ii) Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, (iii) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, (iv) Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Lubańskiej 38, 31-476 Kraków. Podstawę prawną przetwarzania [wymiany] danych osobowych Pożyczkobiorcy w przypadku określonym w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu stanowi zgoda Pożyczkobiorcy, udzielana przed zawarciem Umowy Pożyczki, tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 7. Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych Pożyczkobiorcy poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Dane osobowe Pożyczkobiorcy przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania niniejszej Umowy, zaś po jej wykonaniu (wygaśnięciu) - przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przysługujących Spółce przeciwko Pożyczkobiorcy lub obrony przed roszczeniami przysługującymi Pożyczkobiorcy przeciwko Spółce (okres ten wynosi 3 lata od dnia zawarcia Umowy Pożyczki),  chyba że po upływie tego okresu dalsze przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy wymagane będzie przez obowiązujące przepisy prawa (np. przepisy ustawy o rachunkowości).
 9. Pożyczkobiorca ma prawo żądania od Spółki: (i) dostępu do  swoich danych osobowych, a także (ii) ich sprostowania, (iii) usunięcia lub (iv) ograniczenia przetwarzania lub (v) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także (vi) przenoszenia danych.
  Zgłoszenie żądania, stosownie do niniejszego punktu, następuje poprzez kontakt na adres elektroniczny: '.....'
 10. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Z uwagi na fakt, że dane osobowe Pożyczkobiorcy przetwarzane będą przez Spółkę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. dochodzenie roszczeń i/lub obrona przed roszczeniami (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Pożyczkobiorca może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Pożyczkobiorcy. Pomimo złożenia sprzeciwu, Spółka zachowa jednak prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy  dla celów związanych z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, jeżeli Spółka wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Pożyczkobiorcy, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Zgłoszenie sprzeciwu możliwe jest poprzez kontakt pod adresem elektronicznym: '.....'
 11. Prawo odwołania zgody. W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy stanowi zgoda (tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda ta może zostać odwołana w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed jej odwołaniem.
  Zgodę można odwołać kontaktując się z Pożyczkodawcą pod adresem:
 12. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, którym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
 13. Podanie danych osobowych przez Pożyczkobiorcę oraz ich przetwarzanie przez Pożyczkodawcę jest niezbędne do zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy. Odmowa podania danych osobowych przez Pożyczkobiorcę uniemożliwi złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki, a w rezultacie – zawarcie niniejszej Umowy Pożyczki.
 14. Dane osobowe Pożyczkobiorcy  mogą podlegać zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, związanemu z badaniem zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy i zasięganiem informacji w zewnętrznych bazach danych biur informacji gospodarczej. Dokonane sprawdzenie, ze względu na zawarte w bazach danych informacje, może skutkować decyzją odmowną co do udzielenia pożyczki przez Pożyczkodawcę.

 

§11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Umowa Pożyczki jest umową o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 Ustawy, zawieraną na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w trybie określonym w Ustawie oraz przy poszanowaniu postanowień Rozdziału 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 134 ze zm.).
 2. Niniejsza Umowa Pożyczki zawierana jest na czas określony i wygasa z dniem całkowitej spłaty zobowiązania zaciągniętego na jej podstawie.
 3. Jeżeli dane Pożyczkobiorcy podane we Wniosku o Zawarcie Umowy Pożyczki i przetwarzane przez Serwis w ramach Profilu Klienta (w szczególności adres korespondencyjny lub adres zameldowania) uległy zmianie, Pożyczkobiorca ma obowiązek poinformować Pożyczkodawcę o tej zmianie poprzez aktualizację tych danych za pośrednictwem Profilu Klienta lub telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta, tel: 22 380 01 02.
 4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy Pożyczki lub ich część zostaną uznane za nieważne lub wadliwe, pozostałe postanowienia Umowy Pożyczki pozostają w mocy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Pożyczki, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami jest właściwy sąd powszechny, stosownie do przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U 1964 Nr 43 poz. 296 ze zm.). 

 

§12. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej Umowy Pożyczki

Załącznik nr 1 - Tabela Opłat i Prowizji obowiązująca w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę;

Załącznik nr 2 - Formularz odstąpienia od umowy;

Załącznik nr 3 - Formularz Informacyjny

 

 

Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki

 

Tabela Opłat i Prowizji

 

Lp.

Nazwa Opłaty

Wysokość Opłaty

1

Opłata pobierana w ramach przelewu weryfikacyjnego

0,01 zł (1 grosz)

2

Odsetki za nieterminową spłatę Pożyczki

21,5 %

(wartość na dzień 08.09.2022 r.)

 

Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

3

Prowizja (pożyczka standardowa)

30 dni – 27,46% Kwoty Pożyczki.

 

Wysokość Prowizji zależy od kwoty oraz okresu Pożyczki. Pożyczkodawca może wprowadzać czasowe promocje obejmujące obniżkę prowizji. Oferta Pożyczkodawcy obejmująca indywidualne warunki dostępnych produktów pożyczkowych (kwota Pożyczki, okres Pożyczki, liczba rat Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki) zamieszczona jest na stronie internetowej www.wandoo.pl

4

Odsetki (kapitałowe)

19,0 % (wartość na dzień 08.09.2022 r.)

Odsetki naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

imię i nazwisko Pożyczkobiorcy

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

adres zamieszkania Pożyczkobiorcy

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                         

PESEL Pożyczkobiorcy

 

 

                 

…………………..sp. z o.o.,

ul. …………………………...

…..-…… Warszawa

 

 

 

Odstąpienie od Umowy Pożyczki

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art.  53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 z
póź. zm.) odstępuję od Umowy Pożyczki nr_ _ _ _ _ _ _ _ _   zawartej dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w Warszawie.

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

data i miejscowość                                                                                                                         podpis Pożyczkobiorcy

 

 

Kontakt z nami
Napisz do nas